نقد انقلابی بر طناب« اسلک لاین» سیاسی

نقد و نقادی درست، چندان کار آسانی نیست. حرکت در این مسیر مثل حفظ کردن تعادل در ورزش «اسلک لاین» است. اسلک لاین یا «بند لغزی» هنر حفظ تعادل و راه رفتن بر روی طنابی مرتفع است که بین دو نقطه کشیده شده است.
نشریات