شرح حوادث یکساله‌ی اخیر لبنان
صدای انقلاب شماره 162:
دکتر محمدصادق کوشکی؛ کارشناس مسائل سیاسی
بررسی ابعاد انفجار بندر بیروت
صدای انقلاب شماره 159:
جعفر قنادباشی؛ کارشناس مسائل منطقه 1. در خصوص چگونگی وقوع این انفجار چه فرضیه هایی مطرح شده است؟ 2. به نظر شما اگر عواملی انسانی در این ماجرا نقش داشته باشند، چه کسانی متهم ردیف اول هستند که از این حادثه سود می برند؟ 3. در این ماجرا شاهد ارسال کمک های فراوانی از جانب دیگر کشورها هستیم. این کمک ها با چه نیت هایی صورت گرفته است؟
اهداف آمریکا از قانون تحریمی سزار
صدای انقلاب شماره 156:
قبلی۳