برای نمونه طی سال گذشته پتروشیمی نوری ۱۹۲۲ میلیارد تومان سود از سپرده‌های بانکی خود دریافت کرده است.

قابل ذکر است درآمد پتروشیمی نوری از رقم کل بودجه سازمان محیط‌  زیست کشور در سال گذشته بیشتر بوده است.

 

 

نود اقتصادی