تفکر خلّاق داشته باشیم (۱)
اطلاع از ویژگی‌های اشخاص خلّاق، هم می‌تواند عامل رشد دهنده باشد و هم عاملی بازدارنده. از آن جهت که افراد، تعدادی از این خصوصیّات را در خود ببینند و تشویق شوند که آن خصوصیات را پیشرفت دهند، عاملی رشد دهنده است.
دشمن با خلق دوقطبی‌های دروغین و ایجاد خطای محاسباتی به دنبال ایجاد شکاف و انشقاق و تشتت در صف مستحکم و پولادین امت اسلامی است.
تداوم شکست غرب در تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی
داستان عداوت و کینه‌ورزی و متقابلاً ناکامی آمریکا و غرب با ایران و اسلام، داستان دنباله‌داری است که همچنان ادامه دارد، اما مهم این است که ایستادگی و مقاومت ملت ایران سبب شده تا جبهه مقاومت در سراسر دنیا و حتی تا قلب آمریکا و اروپا امتداد یابد.
تأثیر محیط بر شخصیت و آینده انسان (۳)
بررسی عوامل مؤثر بر شخصیت انسان
از مسائل ظریف و سرنوشت ساز در تربیت کودکان و افراد، ایجاد عادت های خوب و ریشه کن نمودن عادات بد و کنترل صفات حیوانی در آن هاست. در تداوم زندگی باید کودکان را به کارهای خوب، وفاداری، ایثارگری، بخشش، جود و کرم عادت داد
تأثیر محیط بر شخصیت و آینده انسان (۲)
بررسی عوامل مؤثر بر شخصیت انسان
از جمله مسائل مهم در خانواده هماهنگی پدر و مادر در تربیت فرزندان است. پدر و مادر ضمن آن که با سخن و گفتار باید بهترین هدایت کنندۀ فرزندان خود باشند، بلکه باید عملاً خوبی‌ها را در جان و دل کودکان خود ایجاد کنند، خودشان را از هر نظر با اخلاق و رفتار درست بسازند که نفس عمل خوب، بهترین راهنمای فرزندان در کانون گرم خانوادگی است.
تأثیر محیط بر شخصیت و آینده انسان (۱)
بررسی عوامل مؤثر بر شخصیت انسان
اثر محیط معمولاً پیگیر و مستمر است و تکرار می‌شود و عادت ایجاد می‌کند.
ولایت‌نمایی یا ولایت‌مداری
از نگاه امام (ره) سرمشق قرار ندادن سیره جامع حضرت علی (ع) و توجه کردن به الگو‌های غیرمعصومین (ع)، مصداق روش خیانت به امانت الهی (ولایت) است و سرانجام به خروج از ولایت الهی منجر می‌شود.
چینش احزاب و نیروهای سیاسی در رویکرد ولایت مدار
شاخص‌های ولایت مداری در احزاب سیاسی (بخش ششم)
مؤلّفه‌های تربیت دینی
رابطۀ تفکر و تعقّل با نهادینه کردن پایه‌های تربیت دینی (3)
اسلام، اختیار راه هدایت را با آزادی، به انتخاب شخص واگذار کرده است و البته عواقب انتخاب مسیر گمراهی را متوجه خود بشر می داند.
شناخت خودی از غیر خودی/ تفکیک حق از باطل
شاخص‌های ولایت مداری احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران (۴)
خودی کیست؟ خودی آنست که دلش برای اسلام می تپد؛ دلش برای انقلاب می تپد، به امام ارادت دارد؛ برای مردم به صورت حقیقی نه ادعایی، احترام قائل است. غیرخودی کیست؟ غیرخودی کسی است که دستورش را از بیگانه می گیرد؛ دلش برای بیگانه می تپد؛ دلش برای برگشتن آمریکا می تپد. غیرخودی آن کسی است که از اوایل انقلاب دنبال ایجاد رابطه دوستانه با آمریکا بوده است.
شاخص‌های خط امام (ره)
شاخص‌های ولایت مداری احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران (۳)
امام (ره) مدافع سرسخت نظام اسلامى با عنوان ((جمهورى اسـلامـى)) بوده، و ((جمهوریت)) و ((اسلامیت)) را به عنوان دو رکن اصلى نظام سیاسى تـوأمـان مـورد تـأکـیـد قـرار مـى دادند. همچنین معتقد بودند که اسلام همه چیز ما است و ما بـایـد خـود را فداى اسلام کنیم و بر این باور بودند که با حضور، خواست و پشتیبانى مردم، امکان تشکیل حکومت اسلامى و استمرار آن وجود دارد.
قبلی۳بعدی