ویژگی رئیس جمهور در منظومه فکری رهبرمعظم انقلاب
 
دراندیشه رهبرمعظم انقلاب یکی ازویژگی های اساسی رئیس جمهور ایمان است، ایمان راسخ او به خداوندمتعال ووعده های حتمی اوبه جامعه ایمانی
رواج تدریجی بی سوادی در جامعه
استفاده از امکانات آموزشی باید بر اساس عدالت به معنی تساوی باشد نه پول و دارایی. مسئولان هم به جای توجه به حاشیه ها، به اصل مسئله در حوزه آموزش دقت کنند و به جای گرفتن هزینه‌های آموزشی از خانواده ها، به قانون اساسی عمل کرده و آموزش رایگان را برای تمامی فرزندان این سرزمین مهیا نمایند.
دست یابی به یک تجربه ي مهم ملی در شناخت نظام سلطه و ماهیت غیر قابل اعتماد دشمنان بوده که در پی خود ، اتکا به درون و نگاه به ظرفیت هاي داخلی با نگاه وسیع به جهان بویژه همسایگان و کشورهاي منطقه را به همراه داشته است که خود بسی تجربه ي راهبردي و مهم است
پربیننده ترین