بازشناسي جايگاه عقلانيت سياسي در شريعت از منظر امام(ره)
گفتمان عقلانيت محور حضرت امام(ره) در حوزة سياست، در تمامي ابعاد و در طول دوران حيات مبارک ايشان و حتي بعد از رحلت ايشان در دوران زعامت مقام عظماي ولايت گفتماني فراگير و مورد قبول تمامي جريان هاي دلسوز و خدمتگزار نظام بوده است. نوع نگاه هاي تاکتيکي به اين گفتمان در بعد از رحلت حضرت امام (ره) وجود داشته و اشخاص و دولتها علي الخصوص روساي دولت ها نظرات و ديدگاههاي گوناگوني داشتند.
پيشينه ولايت فقيه و بي خبري پژوهشگر اصلاح طلب
در عصر فقهاي اقدم يا متقدّمين، فقهايي چونان مرحوم کليني، شيخ صدوق و شيخ مفيد (رحمهم الله اجمعين) در کنار ترويج احاديث معصومين (ع) و تأسي به فقه منصوص، از مطالعه و اظهار نظر در خصوص فقه حکومتي شيعه نيز خودداري نکرده و در حد مقدور در اين زمينه، فتاوا و نظراتي از خود به ارمغان گذاشتند.
مسائل و مصائب تقريب
مهم‌ترين مسئله تقريب، فرهنگ تقريب است؛ چنانکه مهم‌ترين مسئله هم‌زيستي در يک ساختمان بزرگ، فرهنگ آپارتمان‌نشيني است. سرمايه‌هاي روايي و عقلاني تقريب، بيش از آن است که نياز فوري به افزايش و تبليغ آنها داشته باشيم. کاستي بزرگ، فرهنگ تقريب است، نه پشتوانه‌هاي علمي. تقريب‌ستيزان، حتي اگر همۀ روايات تقريبي را حمل بر تقيه و مانند آن کنند، باز هم دست تقريبي‌ها را نبسته‌اند؛ چون سرمايه‌هاي ديني و تاريخي تقريب، به قدري است که از عهده هر مانعي برمي‌آيد؛ اما جبهه تقريب در غيبت «فرهنگ تقريب» محکوم به شکست است
پيش‌فرض‌هاي پنج‌گانه در فقه سياسي امام خميني(ره)
آراء و انديشه هاي امام خميني(ره) را نمي توان مستقل از تفکر فقهي ايشان بررسي کرد. به تعبير دقيق تر، معرفت سياسي امام(ره) عمدتاً بازتاب انديشة فقهي ايشان است و برداشت محوري در اين معرفت سياسي، تلقي فقيهانه است تا فيلسوفانه يا متکلمانه. تعين خارجي فقه اسلامي در ساماندهي قدرت سياسي معطوف به فقه است. فقط با برپايي نظام سياسي اسلامي، جنبه هاي عيني و عملي فقه امکان پذير است.
روز نارنجي؛ يا روز کلفتي زنان براي کاپيتاليسم
تقويم نوشته ي نظام سلطه گر غرب سرمايه دار ، ٢۵ نوامبر ( ۴ آذر) را سالروز مبارزه با خشونت عليه زنان يا «روز نارنجي» يا به عبارتي ۲۵ نوامبر روز جهاني منع خشونت عليه زنان و روزي براي به آگاهي‌رساني درباره شکل‌هاي عجيب و پيچيده خشونت جنسيتي ناميده است.
« هنر حضور»؛ جديدترين حربه غرب براي نفوذ
در شيوه «هنر حضور» و درک فوکويي از قدرت کار ما نه «تصاحب نهادهاي کلان قدرت» بلکه « تصرف نهادهاي ريز قدرت» در سطح جامعه يا به عبارتي دگرگوني ساختار قدرتي است که در سطح خرد اساساً «حاکميت» و «سلطه» را ممکن مي‌سازد. بنابراين در « نفوذ براندازانه اجتماعي»؛ به جاي «براندازي حزبي يک حاکم» بايد متوجه «براندازي يک شيوه حاکميت» شويم.
شاخص سازي سيرت و صورت انقلاب اسلامي ايران
گفتمان استکبارستيزي خاستگاهي فطري - انساني و معنايي قرآني دارد و در عين حال کارکردي مبارزاتي و انقلابي. اساساً مبارزه با ظلم و نفي استکبار، از اصول اساسي انقلاب اسلامي بوده و همواره مورد تأکيد قرار گرفته است. ظلم زدايي و مبارزه با استکبار به عنوان يک مسؤليت ديني - سياسي، جدي ترين آثار را در قيام ملل مستضعف عليه نظام ظالمانه حاکم بر جهان از خود به جاي گذاشته است. چنانکه امام راحل سلامت و صلح جهان را بسته به انقراض مستکبرين مي‌دانند و مي‌فرمايند: «تا اين سلطه طلبان بي فرهنگ در زمين هستند مستضعفين به ارث خود که خداي تعالي به آن‌ها عنايت فرموده است نمي‌رسند».
قبلی۵