برخی نمایندگان به امور سایر قوا دخالت بی جا نکنند انتقاد نماینده خبرگان رهبری در پشت تریبون نماز جمعه:

برخی نمایندگان به امور سایر قوا دخالت بی جا نکنند

بعضی خود را هم قانون اساسی می‌دانند، هم مفسر و مجری قانون، هم درباره احکام قضایی اظهارنظر می‌کنند و در همه امور خود را متخصص می‌دانند و اجازه دخالت در هر موضوعی را به خود می‌دهند.
نشریات