چهل سالگی انقلاب؛ قوت‌ها و چالش‌ها

چهل سالگی انقلاب؛ قوت‌ها و چالش‌ها

برژینسکی: کدام دیوانه ای، آمریکای ابرقدرت را به دره کنونی آورده است. دموکرات های احمق، جمهوری خواهان کم عقل و یا ایران؟ ما در شرایط عجیب و پیچیده ای به سر می بریم.
نشریات