بررسی جریانات مختلف روحانیت در انقلاب اسلامی در ایران و عراق (۲)
وی محور مبارزات مشهد بود. البته در همان زمان وی در مشهد میان روحانیون مخالفان فراوانی داشت، ولی به دلیل موقعیت علمی استوار او، کسی تاب مخالفت علنی با او را نداشت.
بررسی جریانات مختلف روحانیت در انقلاب اسلامی در ایران و عراق (۱)
در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، روحانیت بیش از پیش آماده می‌شد تا از داشته‌ها و توانایی‌های خود در راستای رویارویی با دولت و پیشبرد هدف‌های خود بهره ببرد. در این سال‌ها سه گروه اصلی در میان طیف مذهبی سنتی قابل تشخیص است.
رویکرد‌های موجود در طبقه بندی احزاب سیاسی
شاخص‌های ولایت مداری در احزاب سیاسی (بخش پنجم)
رابطۀ تفکر و تعقّل با نهادینه کردن پایه‌های تربیت دینی (۲)
اگر یک نظام تربیتی بتواند نیازهای انسان را خواست او بکند، در این صورت موفق بوده و می تواند در تقابل با مسائل جدید پویا باشد.
رابطۀ تفکر و تعقّل با نهادینه کردن پایه‌های تربیت دینی (۱)
چالش پیش آمده در نسل جدید، در مورد ارتباط با مربیان، به دلیل شیوۀ غالب عادت، تلقین و تحمیل است که بازدهی مناسبی نداشته است. اگر مبنای تربیت، بر مبنای قرآن که پرورش عقلانیت و تفکر و شناسایی معیارهاست بازگردد، بدون هیچ چالشی تربیت نسل جدید ضمانت شده است