صفحه نخست >>  عمومی >> یادداشت
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۳۱۴۷۹۸
پایگاه بصیرت / نويد‭ ‬كمالي

به‭ ‬تازگي‭ ‬مايك‭ ‬پمپئو،‭ ‬وزﯾﺮ‭ ‬ﺧﺎرﺟﻪ‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‭ ‬از‭ ‬ﺗﺼﻤﯿﻢ‭ ‬جدي‭ ‬كاخ‭ ‬سفيد‭ ‬درباره‭ ‬تعيين‭ ‬تكليف‭ ‬وضعيت‭ ‬معافيت‌هاي‭ ‬تحريمي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬عليه‭ ‬خريداران‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬پرده‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬كرد،‭ ‬هيچ‭ ‬كشوري‭ ‬مجوز‭ ‬خريد‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬نگراني‭ ‬از‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬تنبيهي‭ ‬آمريكا‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬دولت‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬حربه‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬اﻓﺰاﯾﺶ‭ ‬ﻓﺸﺎر‭ ‬ﻣﺎﻟﯽ‭ ‬و‭ ‬درآمدي‭ ‬بر‭ ‬كشورمان‭ ‬ارزيابي‭ ‬كرد؛‭ ‬زيرا‭ ‬ﻫﺪف‭ ‬آنها‭ ‬وادار‭ ‬ﮐﺮدن‭ ‬كشورهايي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ﭼﯿﻦ،‭ ‬ﻫﻨﺪ،‭ ‬ﺗﺮﮐﯿﻪ‭ ‬و‭ ‬كره‭ ‬براي‭ ‬ﻣﺘﻮﻗﻒ‭ ‬ﮐﺮدن‭ ‬ﺧﺮﯾﺪ‭ ‬ﻧﻔﺖ‭ ‬ﺧﺎم‭ ‬از‭ ‬اﯾﺮان‭ ‬و‭ ‬ﻣﺤﺮوم‭ ‬شدن‭ ‬ﮐﺸﻮرمان‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬منبع‭ ‬درآمد‭ ‬ارزي‭ ‬خود‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد،‭ ‬اين‭ ‬سياست‭ ‬مذبوحانه‭ ‬آمريكايي‭ ‬در‭ ‬ﮐﻮﺗﺎه‌ﻣﺪت‭ ‬بر‭ ‬كشورمان‭ ‬فشار‭ ‬اقتصادي‭ ‬وارد‭ ‬كند؛‭ ‬اما‭ ‬اﺣﺘﻤﺎل‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬رسيدن‭ ‬خريد‭ ‬نفت‭ ‬كشورمان‭ ‬تقريباً‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬اﺳﺖ؛‭ ‬زيرا‭ ‬فعلاً‭ ‬هيچ‭ ‬كشوري‭ ‬توان‭ ‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‭ ‬كردن‭ ‬كامل‭ ‬نفت‭ ‬كشورمان‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬از‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كشورهاي‭ ‬نيازمند‭ ‬انرژي‭ ‬تلاش‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭ ‬با‭ ‬دريافت‭ ‬مجوز‭ ‬به‭ ‬خريد‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭.‬

فعلاً‭ ‬بديهي‭ ‬است‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ‭ ‬با‭ ‬خرسندي‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬كاهش‭ ‬تبادلات‭ ‬مالي‭ ‬كشورمان‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬مي‌نگرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تبديل‭ ‬كردن‭ ‬نظام‭ ‬مالي‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬سلاح‭ ‬جديد‭ ‬عليه‭ ‬مخالفان‭ ‬سلطه‌گري‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬يك‭ ‬دستاورد‭ ‬ياد‭ ‬مي‌كند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬غرب،‭ ‬سران‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آماده‭ ‬كردن‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬موج‭ ‬جديد‭ ‬اعتراضات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬سوخت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بي‌راه‭ ‬نيست‭ ‬اگر‭ ‬تصور‭ ‬كنيم‭ ‬شروع‭ ‬موج‭ ‬جديد‭ ‬اعتراضات‭ ‬مي‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬فروپاشي‭ ‬برخي‭ ‬دولت‌هاي‭ ‬اروپايي‭ ‬شود‭!‬

البته‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬واكاوي‭ ‬نيت‭ ‬اصلي‭ ‬ترامپ‭ ‬از‭ ‬پيگيري‭ ‬فشار‭ ‬حداكثري‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشيم،‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬پي‭ ‬خواهيم‭ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬تيم‭ ‬آمريكايي‌ـ‭ ‬صهيونيستي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬كاخ‭ ‬سفيد‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬اﻋﻤﺎل‭ ‬ﻓﺸﺎر‭ ‬شديد‭ ‬اﻗﺘﺼﺎدي‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬ﺟﺮﻗﻪ‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬ﺑﺮاي‭ ‬اجراي‭ ‬پروژه‭ ‬‮«‬ﺗﻐﯿﯿﺮ‭ ‬ﻧﻈﺎم‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬Regime‭ ‬Change‮»‬‭ ‬در‭ ‬ﮐﺸﻮرمان‭ ‬اﯾﺠﺎد‭ ‬ﮐﻨﺪ؛‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬تجربيات‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬اثبات‭ ‬مي‌كند‭ ‬اين‭ ‬راهبرد‭ ‬آمريكايي‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬نخواهد‭ ‬رسيد؛‭ ‬زيرا‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬هدف‭ ‬تيم‭ ‬ترامپ‭ ‬ﮐﺎﻫﺶ‭ ‬ﻗﺎﺑﻞ‭ ‬ﺗﻮﺟﻪ‭ ‬ﺻﺎدرات‭ ‬ﻧﻔﺘﯽ‭ ‬كشورمان‭ ‬است؛‭ ‬اﻣﺎ‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬داده‌ها‭ ‬و‭ ‬واقعيت‌هاي‭ ‬آماري‭ ‬اين‭ ‬ﭘﯿﺮوزي‭ ‬ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬سنگيني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجريان‭ ‬و‭ ‬حاميان‭ ‬آن‭ ‬تحميل‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬جهان،‭ ‬چه‭ ‬آمريكا‭ ‬بخواهد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نخواهد‭ ‬تشنه‭ ‬منابع‭ ‬انرژي‭ ‬ارزان‌قيمت‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬خريداران‭ ‬نفت‭ ‬ايران،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬تركيه‭ ‬احتمالاً‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬يكجانبه‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭ ‬خريد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طرق‭ ‬ممكن‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬كوچك‭ ‬نفتي‭ ‬ادامه‭ ‬خواهند‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬به‭ ‬شكست‭ ‬پروژه‭ ‬فشار‭ ‬حداكثري‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‌انجامد؛‭ ‬البته‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬پيامدهاي‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬آمريكا‭ ‬نمايش‭ ‬چهره‌اي‭ ‬شكست‌خورده‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬امپراتوري‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افول‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬افكار‭ ‬‌عمومي‭ ‬جهان‭ ‬است؛‭ ‬زيرا‭ ‬دنيا‭ ‬شاهد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ظرفيت‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬خود‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬رقيب‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬غرب‭ ‬‌آسيا‭ ‬مقابله‭ ‬كند‭! ‬

از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬بزرگ‌ترين‭ ‬بازندگان‭ ‬كمپين‭ ‬فشار‭ ‬حداكثري‭ ‬آمريكا‭ ‬ميراث‌داران‭ ‬آينده‭ ‬كاخ‭ ‬سفيد‭ ‬هستند؛‭ ‬زيرا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬بي‌خردانه‭ ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي،‭ ‬كم‭ ‬كم‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬اروپا‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬بازكردن‭ ‬پيوندها‭ ‬و‭ ‬جدا‭ ‬كردن‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬آمريكا‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميراث‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬رهبران‭ ‬آينده‭ ‬آمريكا‭ ‬چيزي‭ ‬جز‭ ‬افول‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭!‬

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات