تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۰۰۳
معرفي‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬كتاب‭ ‬دكتر‭ ‬هراري
پایگاه بصیرت / محمدهادي‭ ‬جوكار
‭ ‬‭*‬‬‮«‬ما‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فكر‭ ‬عادت‭ ‬كرده‏ايم‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬موجودات‭ ‬بشري‭ ‬هستيم،‭ ‬زيرا‭ ‬گونة‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬به‭ ‬واقع‭ ‬تنها‭ ‬گونة‭ ‬بشري‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬مفهوم‭ ‬واقعي‭ ‬واژة‭ ‬بشر،‭ ‬‮«‬جانداري‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬انسان‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬گونه‏هاي‭ ‬متعدد‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جنس،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬‮«‬انسان‭ ‬خردمند‮»‬،‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬اين‭ ‬امكان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آينده‏اي‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬با‭ ‬موجوداتي‭ ‬بشري‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬خردمند‭ ‬نيستند‭.‬‮»‬‭ ‬دكتر‭ ‬‮«‬يووال‭ ‬نوح‭ ‬هراري‮»‬‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬آكسفورد‭ ‬دكتراي‭ ‬تاريخ‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬بيت‌المقدس‭ ‬تاريخ‭ ‬جهان‭ ‬تدريس‭ ‬مي‏كند‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬پژوهشي‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬انسان‭ ‬خردمند‮»‬‭ ‬پرسش‌هاي‭ ‬صريحي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مي‏گذارد؛‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬رابطة‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬زيست‌شناسي‭ ‬چيست؟‭ ‬آيا‭ ‬عدالتي‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬يافت‭ ‬مي‏شود؟‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭ ‬مردمان‭ ‬سعادتمندتر‭ ‬شده‏ اند؟
‭***‬
معرفي‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬ويژگي‭ ‬آن
كتاب‭ ‬‮«‬انسان‭ ‬خردمند‮»‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ترجمه‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬عبري‭ ‬به‭ ‬انگليسي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬در‭ ‬اندك‭ ‬زماني‭ ‬به‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬زبان‭ ‬ترجمه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬مدت‌ها‭ ‬جزء‭ ‬پرفروش‌هاي‭ ‬بازار‭ ‬نشر‭ ‬بود‭. ‬درباره‭ ‬مطالب‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬جدي‭ ‬و‭ ‬فراواني‭ ‬درگرفت‭ ‬و‭ ‬احساسات‭ ‬بسياري‭ ‬برانگيخته‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬بيان‭ ‬جنجالي‭ ‬بودن‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬همين‭ ‬بس‭ ‬كه‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬مشهوري،‭ ‬همچون‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬و‭ ‬بيل‭ ‬گيتس‭ ‬خواندن‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ديگران‭ ‬سفارش‭ ‬كرده‏اند‭. ‬سؤال‭ ‬اساسي‭ ‬اينجاست‭ ‬كه‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬برجستگي‭ ‬خاصي‭ ‬بخشيده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كانون‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬داده،‭ ‬چيست؟
شايد‭ ‬بتوان‭ ‬مدعي‭ ‬شد،‭ ‬همة‭ ‬تاريخ‌نگاري‏هاي‭ ‬پيرامون‭ ‬بشر،‭ ‬ذيل‭ ‬سلطة‭ ‬مفهوم‭ ‬اومانيسم‭ ‬نگاشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬همة‭ ‬مورخان‭ ‬ناخواسته‭ ‬به‭ ‬پاسداشت‭ ‬مقام‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬محوري‭ ‬و‭ ‬والاي‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬خلقت‭ ‬ملزم‭ ‬بوده‏اند‭. ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬تاريخ‌نگاري‭ ‬معتقد‭ ‬است،‭ ‬انسان‭ ‬خردمند‭ ‬ذاتي‭ ‬يگانه‭ ‬و‭ ‬مقدس‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اساس‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬موجودات‭ ‬متمايز‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬‮«‬خير‭ ‬اعلي‮»‬‭ ‬همان‭ ‬خير‭ ‬بشر‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬اين‭ ‬منظر‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬خلقت‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬سلطة‭ ‬اوست‭. ‬گرمابخشي‭ ‬خورشيد‭ ‬براي‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬ماندن‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سوزش‭ ‬سرماست؛‭ ‬جانداران‭ ‬و‭ ‬طبيعت‭ ‬سبز‭ ‬براي‭ ‬بهره‌مندي‭ ‬او‭ ‬خلق‭ ‬شده‏اند‭ ‬و‭ ‬رسالت‭ ‬او‭ ‬تكيه‭ ‬زدن‭ ‬بر‭ ‬منصب‭ ‬رفيع‭ ‬‌الوهيت‭ ‬و‭ ‬خلق‭ ‬سرگذشت‭ ‬و‭ ‬تاريخي‭ ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دايرة‭ ‬التفات‭ ‬او‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬موانعي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬تحقق‭ ‬خير‭ ‬اعلي‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬بردارد‭.‬
اما‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬منطق‭ ‬ديگري‭ ‬برمي‏گزيند‭. ‬نويسنده‭ ‬تاريخ‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬دورة‭ ‬تكامل‭ ‬اندامي‭ ‬عصر‭ ‬حجر‭ ‬تا‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬خلاصه‌وار‭ ‬مرور‭ ‬مي‏كند‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬او،‭ ‬تاريخ‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬دورة‭ ‬عمده‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‏شود‭: ‬انقلاب‭ ‬‌شناختي،‭ ‬انقلاب‭ ‬كشاورزي،‭ ‬وحدت‭ ‬انسان‏ها‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬علمي‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬هراري،‭ ‬وجه‭ ‬بارز‭ ‬انسان‭ ‬خردمند‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬موجودات‭ ‬برخلاف‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬مي‏شود،‭ ‬در‭ ‬قدرت‭ ‬تعقل‭ ‬نيست؛‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬قابليت‭ ‬همكاري‭ ‬در‭ ‬گروه‏هايي‭ ‬با‭ ‬كثرت‭ ‬نفرات‭ ‬و‭ ‬انعطاف‭ ‬فراوان‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬قابليت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دليل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬خردمند‭ ‬مي‏تواند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جمعي‌ـ‭ ‬بين‏الأذهاني‌ـ‭ ‬به‭ ‬چيزهايي‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬تخيلاتش‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬عملاً‭ ‬عينيتي‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬متصور‭ ‬نيست‌ـ‭ ‬مانند‭ ‬خدايان،‭ ‬مليت،‭ ‬نژاد،‭ ‬پول،‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ...‬‌ـ‭ ‬باور‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭.‬
او‭ ‬مدعي‭ ‬است،‭ ‬تمام‭ ‬سيستم‏هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬همكاري‭ ‬همانند‭ ‬اديان،‭ ‬ساختارهاي‭ ‬سياسي،‭ ‬شبكه‏هاي‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬مؤسسات‭ ‬قضايي‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تخيلات‭ ‬انساني‭ ‬بنا‭ ‬شده‏اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقعيت‭ ‬بيروني‭ ‬وجود‭ ‬ندارند‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين،‭ ‬آنچه‭ ‬سبب‭ ‬چيرگي‭ ‬انسان‭ ‬بر‭ ‬محيط‭ ‬پيرامونش‭ ‬شده،‭ ‬داشتن‭ ‬آگاهي‭ ‬بين‏الأذهاني‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حصول‭ ‬اين‭ ‬آگاهي‭ ‬بين‏الأذهاني‭ ‬نتيجة‭ ‬قدرت‭ ‬فوق‏العادة‭ ‬تخيل‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬قدرت‭ ‬تخيل‭ ‬نيز‭ ‬معلول‭ ‬يك‭ ‬عامل‭ ‬زيست‌شناسانه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همان‭ ‬اندازة‭ ‬بزرگ‭ ‬مغز‭ ‬انسان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬موجودات‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬چنين‭ ‬مي‏گويد‭: ‬‮«‬شامپانزه‭ ‬نمي‏تواند‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬با‭ ‬انسان‭ ‬خردمند‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬غلبه‭ ‬كند،‭ ‬اما‭ ‬مي‏تواند‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مثل‭ ‬عروسكي‭ ‬پارچه‏اي‭ ‬تكه‭ ‬پاره‭ ‬كند‭. ‬امروزه‭ ‬مغز‭ ‬بزرگ‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مؤثر‭ ‬واقع‭ ‬مي‏شود،‭ ‬زيرا‭ ‬مي‏توانيم‭ ‬اتومبيل‭ ‬و‭ ‬تفنگ‭ ‬توليد‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬مي‏سازد‭ ‬بسيار‭ ‬سريع‌تر‭ ‬از‭ ‬شامپانزه‏ها‭ ‬حركت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬درگيري‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬فاصله‏اي‭ ‬دور‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬شليك‭ ‬كنيم‭.‬‮»‬

انسان‭ ‬خردمند‭ ‬يا‭ ‬انسان‭ ‬نيهيليست
نيهيليسم‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬پرسش‭ ‬متافيزيك‭ ‬دوران‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬آيا‭ ‬ما‭ ‬مي‏توانيم‭ ‬از‭ ‬نيهيليسم‭ ‬عبور‭ ‬كنيم‭ ‬يا‭ ‬نه،‭ ‬مسئله‏اي‭ ‬بنيادي‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬صاحب‌نظري‭ ‬با‭ ‬مسئلة‭ ‬نيهيليسم‭ ‬درگيري‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬فكري‭ ‬و‭ ‬ذهني‭ ‬نداشته‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬موضع‭ ‬فلسفي‭ ‬عوام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فلسفه‭ ‬يك‭ ‬مواجهة‭ ‬استاتيك‭ ‬و‭ ‬زيبايي‌شناسانه‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬روزگاري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬بسط‭ ‬نيهيليسم‭ ‬فلسفي‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬توسعة‭ ‬فلسفة‭ ‬مدرن‭ ‬غرب،‭ ‬فرديت‭ ‬غالب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تعلق‭ ‬ميان‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬عملاً‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬رفته‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬شاهد‭ ‬ريزش‭ ‬بنيان‏هاي‭ ‬فكري‭ ‬و‭ ‬اخلاقي‭ ‬خواهيم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعبير‭ ‬‮«‬نيچه‮»‬‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مدرن‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬بشر‭ ‬يك‭ ‬رويداد‭ ‬بزرگي‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬‮«‬بي‭ ‬متافيزيك‭ ‬شدن‭ ‬اخلاق‮»‬‭ ‬است‭.‬
شك‭ ‬در‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬شك‭ ‬در‭ ‬متافيزيك،‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬شك‭ ‬و‭ ‬بدبيني‭ ‬به‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬توانايي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬امكان‭ ‬پاسخگويي‭ ‬به‭ ‬پرسش‌هاي‭ ‬بنيادين‭ ‬آدمي‭ ‬درباره‭ ‬جهان،‭ ‬انسان،‭ ‬حقيقت‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬چيزي‭ ‬نيست‭ ‬جز‭ ‬نيهيليسم‭ ‬و‭ ‬بي‌بنياد‭ ‬شدن‭ ‬همه‭ ‬چيز،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬جهان،‭ ‬انسان،‭ ‬علم،‭ ‬معرفت،‭ ‬حقيقت‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بي‌بنيادي‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نويسنده‭ ‬عملاً‭ ‬هستي‭ ‬را‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬متافيزيك‭ ‬مي‏داند‭. ‬وي‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬51‭ ‬كتاب‭ ‬مي‏نويسد‭: ‬‮«‬نسبتاً‭ ‬ساده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قبول‭ ‬كنيم‭ ‬فقط‭ ‬انسان‭ ‬خردمند‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‏تواند‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬چيزهايي‭ ‬كه‭ ‬واقعاً‭ ‬وجود‭ ‬ندارند‭ ‬صحبت‭ ‬كند‭. ‬شما‭ ‬هيچ‭ ‬وقت‭ ‬نمي‏توانيد‭ ‬ميموني‭ ‬را‭ ‬قانع‭ ‬كنيد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬وعدة‭ ‬بيشمار‭ ‬موز‭ ‬در‭ ‬بهشت‭ ‬ميمون‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مرگ،‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬يك‭ ‬موز‭ ‬بدهد‭. ‬آيا‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬نان‭ ‬درآوردن‭ ‬و‭ ‬جنگيدن‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬بازي،‭ ‬ساعت‌ها‭ ‬به‭ ‬درگاه‭ ‬ارواح‭ ‬نگهباني‭ ‬دعا‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬وجود‭ ‬ندارند،‭ ‬آيا‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بيهوده‭ ‬تلف‭ ‬نكرده‏ايم؟‮»‬
نويسنده‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬كتاب،‭ ‬شركت‭ ‬پژو‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬مثال‭ ‬براي‭ ‬تأييد‭ ‬ادعاي‭ ‬خود‭ ‬درباره‭ ‬نقش‭ ‬قوة‭ ‬خيال‭ ‬در‭ ‬گردآوردن‭ ‬انسا‌ن‌ها‭ ‬پيرامون‭ ‬مفاهيم‭ ‬غير‭ ‬واقعي‭ ‬مي‏آورد‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬مي‏نويسد‭: ‬‮«‬نمادي‭ ‬تصويري‭ (‬مرد‭ ‬شيرنما‭/ ‬علامت‭ ‬پژو‭) ‬امروزه‭ ‬از‭ ‬پاريس‭ ‬تا‭ ‬سيدني‭ ‬روي‭ ‬اتومبيل‌ها،‭ ‬كاميون‌ها‭ ‬و‭ ‬موتورسيكلت‌ها‭ ‬ديده‭ ‬مي‏شود‭. ‬اين‭ ‬زيوري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كاپوت‭ ‬وسايل‭ ‬نقلية‭ ‬ساخت‭ ‬شركت‭ ‬پژو‭ ‬را‭ ‬مي‏آرايد‭... ‬امروزه‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬حدود‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنيا‭ ‬در‭ ‬استخدام‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬اكثرشان‭ ‬اصلاً‭ ‬همديگر‭ ‬را‭ ‬نمي‏شناسند‭. ‬بر‭ ‬چه‭ ‬اساسي‭ ‬مي‏توانيم‭ ‬بگوييم‭ ‬كه‭ ‬پژو‭ ‬اس‭ ‬آ‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬اتومبيل‌هاي‭ ‬پژوي‭ ‬زيادي‭ ‬وجود‭ ‬دارند؛‭ ‬ولي‭ ‬اينها‭ ‬طبعاً‭ ‬خود‭ ‬شركت‭ ‬نيستند‭... ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬چندين‭ ‬كارخانه،‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬زيادي‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬استخدام،‭ ‬ولي‭ ‬باز‭ ‬همة‭ ‬اينها‭ ‬پژو‭ ‬نيستند‭... ‬در‭ ‬يك‭ ‬كلام‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‏رسد‭ ‬كه‭ ‬پژو‭ ‬اس‭ ‬آ‭ ‬هيچ‭ ‬رابطة‭ ‬بنياديني‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬مادي‭ ‬ندارد‭. ‬پس‭ ‬آيا‭ ‬پژو‭ ‬واقعاً‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‮»‬
از‭ ‬نظر‭ ‬نويسنده‭ ‬پژو‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬پرداختة‭ ‬تخيل‭ ‬جمعي‭ ‬ماست‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬ساليان‭ ‬دراز،‭ ‬انسان‌ها‭ ‬شبكة‭ ‬بسيار‭ ‬پيچيده‏اي‭ ‬از‭ ‬داستان‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬بافته‏اند‭. ‬درون‭ ‬اين‭ ‬شبكه‭ ‬تخيلاتي،‭ ‬مانند‭ ‬پژو‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬موجوديت‭ ‬دارد؛‭ ‬بلكه‭ ‬نيروي‭ ‬عظيمي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬انباشته‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين،‭ ‬نگارنده‭ ‬نتيجه‭ ‬مي‏گيرد‭ ‬همه‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬همكاري‭ ‬همچون‭ ‬دين،‭ ‬ساختارهاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬قضايي‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬شركت‭ ‬پژو‭ ‬اس‭ ‬آ‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬همين‭ ‬تخيلات‭ ‬انساني‭ ‬بنا‭ ‬شده‏اند‭ ‬و‭ ‬عملاً‭ ‬واقعيت‭ ‬و‭ ‬عينيت‭ ‬بيروني‭ ‬ندارند‭.‬
اين‭ ‬كتاب‭ ‬نشان‭ ‬مي‏دهد،‭ ‬امروز‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬عالمي‭ ‬مواجهيم‭ ‬كه‭ ‬مي‏توانيم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جهان‭ ‬نيچه‏اي‭ ‬يا‭ ‬عالم‭ ‬بي‌متافيزيك‭ ‬بناميم‭. ‬عالمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عقل،‭ ‬همه‭ ‬بنيادهاي‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬عالم‭ ‬انساني‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬معيارهاي‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬چيزي‭ ‬جز‭ ‬امور‭ ‬خودساخته‭ ‬و‭ ‬خودبرگزيده‭ ‬تلقي‭ ‬نمي‏كند؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬اين‌گونه‭ ‬آثار‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬التزام‭ ‬به‭ ‬چنين‭ ‬بسترهايي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬استقبال‭ ‬گسترده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬نشر‭ ‬بايد‭ ‬جدي‭ ‬تلقي‭ ‬شود‭.  ‬
‭* ‬دانشجوي‭ ‬دكتراي‭ ‬علوم‭ ‬سياسي

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات