۱. اشخاصی که از ارائه اطلاعات با اسناد مورد نیاز خودداری می‌کنند.

۲. دارندگان سابقه چک برگشتی

۳. اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حق افتتاح حساب در موسسه اعتباری را ندارند.

۴. اشخاص حقیقی که به حکم مراجع قضایی، حساب آنها در موسسه اعتباری مسدود شده است یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند.

۵. اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی.

صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز است.

منبع: ایلنا