لرستان >>  عمومی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸  ، 
شناسه خبر : ۲۹۷۱۳۸
دولت واعضای تیم مذاکره کننده ازبکاربردن کلمات وعباراتی نظیرتضعیف برجام،بدعهدی بجای نقض برجام خودداری کنندوازتوجیه گری عملکرددشمنان وشیطان بزرگ درخصوص نقض برجام جداخودداری نمایندچراکه بکاربردن این کلمات به معنای تبرئه ی دشمن است.
پایگاه بصیرت / اکبردوستیان
ادامه روندشیطانی وتصویب قانون داماتو تایید و تمدید10سال دیگرتحریمهاعلیه ایران ونقض برجام توسط شیطان بزرگ امریکاونقض مکرر آن درگذشته باید درس عبرتی باشدبرای آنکه دل درگرو شیطان وکلیدحل مشکلات رادردست کدخدامی دیدنددرس عبرتی باشدبرای خواب زدگان وغفلت زدگان غرب باوروغرب یاور،بایددرس عبرتی باشدبرای آنکه به رغم هشدارهای مقام معظم رهبری ومنتقدان ودلسوزان،با تدبیر وامیدشان سرنوشت کشورحتی آب خوردن را  به شیطان بزرگ ربط دادند.بایددرس عبرتی باشدبرای آنانکه به بزرگ نمایی وبزک کردن دشمنان واظهارات اغراق آمیزدرتوصیف توافق هسته ای وبرجام مشغول بوده وهستند،بایدمایه عبرت آموزی باشدبرای آنانکه به شیطان بزرگ اعتمادکردند،بایدمایه شرمساری آنانی باشدکه به مذاکره باشیطان خوش بین بودندبایددرس عبرت ومایه شرمساری باشدبرای آنانکه بجای توکل وتوسل بخداامیدبه کدخدابسته بودندبایددرس عبرتی باشدبرای آنانکه به شیطان دست دادندبایددرس عبرت ومایه شرمساری باشدبرای آنانکه رئیس جمهورآمریکارافردی مودب دانسته وذوق وشوقشان گفتگوتلفنی بااوبامابودوبایددرس عبرتی باشدبرای آنانکه درظرف مدت کوتاهی کمتراز20دقیقه وباعجله برجام راتصویب وامضاکردند .بایددرس عبرتی باشدبرای آنانکه امتیازنقدبه دشمن دادندووعده نسیه گرفتندواکنون درمقابل نقض برجام وجبران این همه خسارت محض چه بایدکرد؟؟
اقدام وعمل انقلابی متناسب وهوشمندانه ومقابله به مثل که ازجمله اساسی ترین آنهااقدامات زیرمیباشدبه دولت ودست اندرکاران تیم مذاکره کننده هسته ایی پیشنهادمیگردد.
1.اقدام وعمل متناسب وبه موقع درمقابل نقض برجام توسط شیطان عمل به این فرموده حضرت امام(ره)است که فرمودپشتیبان ولایت فقیه باشیدتابه مملکت شماآسیب نرسدپاسداری ازاصول نه شرقی نه غربی-عمل به شعارنه شرقی نه غربی که امام عزیزفرمودسیاست نه شرقی نه غربی رادرتمام زمینه های داخلی وروابط خارجی حفظ کنید-هرچه فریادداریدبرسرآمریکابکشید-آمریکاشیطان بزرگ است .
2.عمل به فرامین وفرمایشات وهشدار های مقام معظم رهبری وفصل الخطاب قراردادن این فرامین درجهت مقابله باشیطان بزرگ ازجمله ی این فرامین:  به طرف مقابل اعتمادنکنیدبه لبخنداوفریب نخوریدوبه وعده نقدکه میدهد-وعده نقد،نه عمل نقداعتمادنکنیدچون وقتی خرش ازپل گذشت برمیگرددوبه ریش شمامی خندداینهااینقدروقیحندمن به مذاکرات خوش بین نیستم توجه به مبارزه بااستکبار،مبارزه بااستکبارمبارزه بانظام سلطه تعطیل پذیرنیست-مبارزه بااستکبارکه تمام نمیشود-آمریکااتم مصادیق استکباراست-ایستادگی ومقاومت  درمقابل زیادخواهی دشمنان -توافق نکردن بهترازتوافق بداست-پاسخ کوبنده به نقض برجام.
.3واکنش متناسب ومتقابل ازخودنشان دادن درمقابل نقض برجام یعنی ادامه ی راه شهدای هسته ای،شهیدان:شهریاری، علی محمدی،رضایی نژادواحمدی روشن وتقویت وتوسعه ی صنعت هسته ای کشوروراه اندازی وفعال نمودن وعملیاتی کردن مراکزهسته ای وجبران زحمات ازدست داده شده ی شهدای هسته ای بوسیله ی برجام واحداث مراکزونیروگاههای جدیدهسته ای وکنارزدن لایحه های سیمان ریخته شده برروی علم ودعوت بکار دانشمندان انقلابی وارزشی که کنارزده شده اند.
4.بایدفهمیدکه نتیجه  ی اعتمادبه دشمن وخوش بینیی به مذاکرات ولبخند دیپلماتیک بیرون آمدن دستهای چدنی ازدستکش مخملی است.
.5بایدفهمیدنقض برجام نتیجه ی تدبیرکدخداباوران امیدبستن به دشمنان است.
.6بایدفهمیدکه تنهاراه حل مشکلات توکل بخداودل نسپردن به کدخداوایمان وعمل به آیه شریفه ی قرآن است که میفرماید:لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا واعتمادبه مردم واتکابه توانمندی های داخلی وقدرت درون زاواقتصادمقاومتی است.
.7بایدساده اندیشان غرب باوروغرب یاوردرمقابل دلسوزان ودلواپسان که پیش بینی این روزهای تاسف بارآقایان راکرده بودندوبه موقع تذکرات لازم راداده بودنداعلام شرمساری وازملت شریف ایران عذرخواهی کنند.
.8دولت واعضای تیم مذاکره کننده  ازبکاربردن کلمات وعباراتی نظیرتضعیف برجام،بدعهدی بجای نقض برجام خودداری کنندوازتوجیه گری عملکرددشمنان وشیطان بزرگ درخصوص نقض برجام جداخودداری نمایندچراکه بکاربردن این کلمات به معنای تبرئه ی دشمن است.
.9دولت موظف است اقراربه اشتباه خودبه منظور جلوگیری ازتکرارماجرا واثبات اینکه آمریکاقابل اعتمادنیست.
.10پاسخگوبودن دولت نسبت به خسارت های وارده ازطریق برجام.


ارسالی از دلفان / استان لرستان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات