تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۱۶۶
«‬ارزش‭ ‬افزوده‮»‬‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬ارزشِ‭ ‬پولي‭ ‬كالا‭ ‬طي‭ ‬انتقال‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬مرحله‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬ديگر‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬محاسباتي،‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬بين‭ ‬ارزش‭ ‬محصول‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مجموع‭ ‬ارزش‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬ملزومات‭ ‬و‭ ‬كالاهاي‭ ‬نيمه‌ساخته‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته‌اند‭. ‬به‭ ‬عبارتي‭ ‬ديگر،‭ ‬به‭ ‬ارزشي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فرايند‭ ‬توليد‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬كالاهاي‭ ‬واسطه‌اي‭ ‬افزوده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭. ‬اين‭ ‬مفهوم‭ ‬به‭ ‬فرايند‭ ‬توليد‭ ‬مربوط‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬كالاي‭ ‬خاص‭.‬
اين‭ ‬امر‭ ‬از‭ ‬ثروت‭ ‬اضافه‌اي‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬فرايند‭ ‬توليد‭ ‬يا‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌كند‭ ‬با‭ ‬كسر‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬واسطه‭ (‬مثل‭ ‬هزينه‭ ‬خريدها‭) ‬از‭ ‬عايدي‌ها‭ ‬به‭ ‬‌دست‭ ‬مي‌آيد‭.‬
براي‭ ‬نمونه‭ ‬چنانچه‭ ‬قيمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬يك‭ ‬قرص‭ ‬نان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬آرد،‭ ‬دستمزد،‭ ‬اجاره‭ ‬محل‭ ‬نانوايي‭ ‬و‭ ... ‬است،‭ ‬از‭ ‬قيمت‭ ‬فروش‭ ‬يك‭ ‬قرص‭ ‬نان‭ ‬كم‭ ‬كنيم،‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬يك‭ ‬قرص‭ ‬نان‭ ‬دست‭ ‬پيدا‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭.‬
محاسبه‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬به‌‭ ‬منظور‭ ‬پرهيز‭ ‬از‭ ‬احتساب‭ ‬مضاعف‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬به‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬كالاها‭ ‬و‭ ‬خدماتي‭ ‬كه‭ ‬به‌‭ ‬عنوان‭ ‬داده‌هاي‭ ‬واسطه‭ ‬يك‭ ‬فعاليت‭ ‬به‭ ‬‌كار‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬به‭ ‬نوبه‭ ‬خود‭ ‬ستانده‭ ‬يك‭ ‬فرايند‭ ‬توليد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ستانده‭ ‬اين‭ ‬فعاليت‭ ‬كسر‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬‌دست‭ ‬آيد‭.‬
به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب،‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬ناخالص‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬ستانده‭ ‬منهاي‭ ‬ارزش‭ ‬مصرف‭ ‬واسطه‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬خالص‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬ناخالص‭ ‬منهاي‭ ‬مصرف‭ ‬سرمايه‭ ‬ثابت‭.‬
ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬بين‭ ‬افرادي‌كه‭ ‬در‭ ‬ايجاد‭ ‬آن‭ ‬سهيم‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬توزيع‭ ‬مي‌شود‭. ‬به‭ ‬‌عبارت‭ ‬ديگر،‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬به‭ ‬‌صورت‭ ‬دستمزد‭ ‬براي‭ ‬كاركنان،‭ ‬استهلاك‭ ‬براي‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬مجدد‭ ‬تجهيزات،‭ ‬سود‭ ‬براي‭ ‬شركت،‭ ‬ماليات‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬و‭... ‬تسهيم‭ ‬مي‌شود‭.‬
پس‭ ‬بايد‭ ‬دقت‭ ‬كرد‭ ‬هميشه‭ ‬‮«‬ارزش‭ ‬افزوده‮»‬‭ ‬مساوي‭ ‬با‭ ‬‮«‬سود‮»‬‭ ‬نيست‭. ‬اينكه‭ ‬اين‭ ‬سود،‭ ‬شرعي‭ ‬يا‭ ‬قانوني‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬آن‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬است،‭ ‬محل‭ ‬بحث‭ ‬ما‭ ‬نيست؛‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬فقيهان،‭ ‬سود‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كار‭ (‬ايجاد‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭) ‬را‭ ‬شرعي‭ ‬مي‌دانند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬جزئيات‭ ‬آن‭ ‬اختلاف‭ ‬است‭.‬
سود‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬خالص‭ ‬منهاي‭ ‬هزينه‌ها‭ (‬شامل‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬پرسنلي‭) ‬كه‭ ‬به‭ ‬مديريت‭ ‬تعلق‭ ‬دارد‭. ‬اين‭ ‬طرز‭ ‬تفكر‭ ‬اين‭ ‬احتمال‭ ‬را‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬ميان‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬شاغلان‭ ‬تضاد‭ ‬منافع‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬برابر‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬فروش‭ ‬خالص‭ ‬منهاي‭ ‬ارزش‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬خريداري‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مديران‭ ‬و‭ ‬شاغلان‭ ‬تعلق‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬چون‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬منافع‭ ‬مشترك‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬شاغلان‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يكديگر‭ ‬نزديك‭ ‬مي‌كند‭.‬
ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬سطوح‭ ‬واحد‭ ‬اقتصادي،‭ ‬طبقه‭ (‬متشكل‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬اقتصادي‭ ‬داراي‭ ‬فعاليت‭ ‬مشابه‭)‬،‭ ‬گروه‭ (‬متشكل‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬طبقه‭)‬،‭ ‬بخش‭ (‬متشكل‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬گروه‭)‬،‭ ‬قسمت‭ (‬متشكل‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬بخش‭) ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬كل‭ ‬اقتصاد‭ (‬شامل‭ ‬كليه‭ ‬قسمت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭) ‬قابل‭ ‬محاسبه‭ ‬است‭.‬
براي‭ ‬محاسبه‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬سه‭ ‬روش‭ ‬به‌‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭:‬
1ـ‭ ‬روش‭ ‬توليد‭ ‬يا‭ ‬تفريق،‭ ‬2ـ‭ ‬روش‭ ‬توزيع‭ ‬يا‭ ‬جمع،‭ ‬3ـ‭ ‬روش‭ ‬مصرف‭ (‬هزينه‭).‬
شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است،‭ ‬روش‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف،‭ ‬از‭ ‬واحد‭ ‬اقتصادي‭ ‬تا‭ ‬كل‭ ‬اقتصاد‭ ‬قابل‭ ‬محاسبه‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬روش‭ ‬مصرف‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬اقتصاد‭ ‬كلان‭ ‬قابل‭ ‬اندازه‌گيري‭ ‬است‭.‬
ماليات‭ ‬بر‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬نيز‭ ‬اصلاحيه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬دريافت‭ ‬ماليات‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬ديگر‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬زير‭ ‬فشار‭ ‬پرداخت‭ ‬مبالغ‭ ‬بالاي‭ ‬مالياتي‭ ‬قرار‭ ‬نمي‌گيرند‭.‬
پس‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حالت‭ (‬ماليات‭ ‬بر‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭) ‬ماليات‭ ‬سنگيني‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬توليدكننده‭ ‬دريافت‭ ‬شود،‭ ‬بين‭ ‬تعداد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مصرف‌كننده‌هاي‭ ‬آن‭ ‬كالا‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‌شود‭. ‬گفتني‭ ‬است،‭ ‬مبلغ‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماليات‭ ‬چندان‭ ‬بالا‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات