تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲  ، 
شناسه خبر : ۳۲۱۶۱۸
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺳﺖ، ﻣﻌﺮفی روش ﺷﻨﺎﺳـی ﻛﻴـﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎیی آن را ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات