گیلان >>  عمومی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۹  ، 
شناسه خبر : ۳۱۱۳۰۹
دست یابی به یک تجربه ي مهم ملی در شناخت نظام سلطه و ماهیت غیر قابل اعتماد دشمنان بوده که در پی خود ، اتکا به درون و نگاه به ظرفیت هاي داخلی با نگاه وسیع به جهان بویژه همسایگان و کشورهاي منطقه را به همراه داشته است که خود بسی تجربه ي راهبردي و مهم است
پایگاه بصیرت / دیدگاه / جواد خسروی
 ایران اسلامی با درك واقعیت اجتماعی داخلی و شرایط حاکم بر جهان و مبتنی بر فرایند دقیق و قانونی با بهره گیري از هدایت حکیمانه مقام معظم رهبري به مذاکره با کشورهاي غربی ، تحت عنوان 5+1 ، پرداخت و در پایان با توجه به ظرفیت موجود در سطوح دولتی ، نخبگانی و درك اجتماعی به متنی به نام برجام رسید که با تبصره هایی از ابعاد مختلف به تایید رسیده و اجرا شد که دو نتیجه از ابتدا براي آن تصور می شد:
یکی اینکه با اجراي درست سند از سوي طرفین و مبتنی بر روح حاکم بر سند ، اهداف درون متنی مذاکرات محقق می گشت که البته با توجه به الگوي مورد نظر مقام معظم رهبري یعنی شناخت تاریخی از طرف مقابل و ماهیت دشمنی دشمنان و سایر عوامل این نتیجه بعید به نظر می رسید.
اما نتیجه دوم ، نتیجه فرا متنی است که مقام معظم رهبري ِ از قبل بر اساس شاخص قدرت تحلیل و پیش بینی به آن اشاره داشتند و اما مبتنی بر شاخص شجاعت و درایت و با آگاهی از عدم دست یابی به نتیجه درون متنی و با اتخاذ سیاست نرمش قهرمانانه به آن اشاره نمودند که همانا شکل گیري یک تجربه جدي و دقیق تر و اخیر براي درك درست از شرایط کشور ، شناخت دوست و دشمن ، ایجاد محاسبات بر اساس توانمندي هاي داخلی ، عدم اعتماد به دشمنان و گسترش روابط از روابط محدود با چند کشور غربی و آمریکا به کشورهاي هم سطح مبتنی بر احترام متقابل و ... می باشد.
آنچه در پایان این مسئله به عنوان نتیجه به دست آمده است ،  دست یابی به یک تجربه ي مهم ملی در شناخت نظام سلطه و ماهیت غیر قابل اعتماد دشمنان بوده که در پی خود ، اتکا به درون و نگاه به ظرفیت هاي داخلی با نگاه وسیع به جهان بویژه همسایگان و کشورهاي منطقه را به همراه داشته است که خود بسی تجربه ي راهبردي و مهم است ، چرا که با ناامیدي از راهبرد نگاه به خارج ، همت و تلاش در بکارگیري استعداد ، منابع و امکانات داخلی شکل می گیرد و به مثابه ي صنعت هسته اي و موشکی در میدان هاي دیگر از جمله عرصه ي مهم اقتصادي نیز به پیشرفت مورد نظر در مدت زمان کمتر خواهیم رسید. ان شاءا...
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات