تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۳۲۱۹۴۴
در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛ ﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه، ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ و رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ واﺑﺴـﺘﻪ ﺗـﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻪ راﺑﻄﺔ رﺳﺎﻧﻪ و دﻳﻦ، از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﻳﻦ ﺑ ﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ، ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﻛ ﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑـ ﻪ ﺗﻌﺎﻣـ ﻞ و ﭘﻴﻮﻧـﺪ دﻳـﻦ و رﺳـﺎﻧﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻃﺮﻓـﺪاران ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﻦ، ﻫﺮﻛﺪام ﻃﺒ ﻖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﺧﻮد ﻧﻈﺮﻫـﺎﻳﻲ اراﺋـﻪ داده اﻧـﺪ، اﻣـﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﻈﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ آراي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي ﻫﺎ، اﻓﺰون ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﻗﻮي، ﺑﻪ ﺷﻴﻮ ه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳـ ﻲ و ﻋﻤﻠـﻲ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ آن دو ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

 

کتاب رسانه ها و دین + PDF

برای دریافت نسخه PDF کتاب روی این لینک یا آیکون زیر کلیک نمائید

کتاب رسانه ها و دین + PDF

 

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات