بررسی تنها بخشی از این هزینه‌ها که در جدول آمده نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این تعرفه‌ها رشد ۱۲۲ درصدی داشته است.