برای مثال در شرکت پارس‌خودرو این شرکت طی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان فقط بُن غیرنقدی به کارکنان خود داده است.