بررسی آمارها نشان می‌دهد ۷ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، البرز، مازندران و مرکزی درمجموع با دریافت ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات، معادل ۵۱/۸ درصد از کل تسهیلات این بانک دولتی را به خود اختصاص داده و سهم ۲۴ استان به همراه مناطق آزاد کشور از تسهیلات مذکور ۴۸/۲ درصد بوده است. 

قابل ذکر است کارشناسان معتقدند دولت برای تمرکززدایی از تهران و چند کلانشهر بزرگ کشور، باید در اعطای تسهیلات بانکی نیز به هدایت هوشمندانه اعتبار بپردازد. امری که در بلندمدت موجب تحریک توسعه در مناطق کمتربرخوردار خواهد شد.