گیلان >>  عمومی >> یادداشت سیاسی
تاریخ انتشار : ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۸  ، 
شناسه خبر : ۳۲۹۹۰۴
دراندیشه رهبرمعظم انقلاب یکی ازویژگی های اساسی رئیس جمهور ایمان است، ایمان راسخ او به خداوندمتعال ووعده های حتمی اوبه جامعه ایمانی
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ ابراهیم ملکی
رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) باتحلیل آسیب شناختی وضعیت کشوروشناخت ظرفیت های ملی ایران اسلامی درافق1400معتقدند:علاج دردهای مزمن کشوردرپرشوربودن انتخابات وحضورعمومی مردم وبعد،انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب درانتخابات ریاست جمهوری است.(1)

سوال این است براساس منظومه فکری رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) وشرایط پیش روی کشور،رئیس جمهورمناسب نظام اسلامی درسال1400چه ویژگی هایی بایدداشته باشد؟

دریک دسته بندی ویژگی های رئیس جمهور را به دو دسته می توان تقسیم کرد:                          
 1-ویژگی های شخصیتی
2-ویژگی های مدیریتی

1-ویژگی های شخصیتی رئیس جمهورآینده

1-1 ایمان  
دراندیشه رهبرمعظم انقلاب یکی ازویژگی های اساسی رئیس جمهور ایمان است، ایمان راسخ او به خداوندمتعال ووعده های حتمی اوبه جامعه ایمانی

ایمان درواقع نوعی دلبستگی است که فراترازیک شناخت صرف منطقی یاحاصل یک احساس زودگذرعاطفی است.
ایمان به خداوحرکت مستمردرمسیرهدایت الهی موجب می شودفرد باتمام وجودبسوی حق گرایش یابدوباحمایت های الهی ازغلتیدن به سمت مسیرباطل وقدرت های استکباری نجات پیداکند زیراهمواره ترس، اختلاف وتسلیم شدن افراددرمقابل دشمن محصول ضعف ایمان واراده ی آنهاست.
اگررئیس جمهوربی ایمان باشدنمی توان به اعتمادکرد آدم بی ایمان کشوررا، منافع کشوررا،مردم رایک وقتی می فروشد.3
1-2معتقدبه ساحت انقلاب ونظام اسلامی باشد
کسی که می خواهد رئیس جمهورشودبایدبه انقلاب ونظام اسلامی معتقد وپایبندباشد نه اینکه درایام انتخابات وپس ازآن درلباس اپوزیسیون ومخالف اصل ساختارانقلاب ایفای نقش نماید.
ازآنجایی که دوام واثربخشی صورت نظام، پیشرفت نظام اسلامی،حفظ منافع ورساندن ملت به آرمان ها، اقتداروحل مشکلات جامعه درگروه حفظ سیرت وباطن نظام اسلامی است لذامی طلبدکه رئیس جمهوربه سیرت انقلاب ونظام اسلامی معتقدباشد.

1-3- ایستادگی دربرابراستکبارجهانی
بیش از42سال است که ازپیروزی این انقلاب می گذردازهمان ابتدا تاکنون ملت ایران دربرابرزیاده خواهی وزورگویی استکبارجهانی ایستاده است هیچ چیزی براراده ی این ملت غالب نشده، حوادث زیادی راپشت سرگذاشته، درتمام دهه ها ازگردنه های سختی عبورکرده، کیدمنافقان دردهه شصت،جنگ تحمیلی، فتنه 78،فتنه88 و... ده ها مورد دیگرراباسکان داری وراهبری هوشمندانه امامین این انقلاب گذرانده وتاکنون چون کوه ایستاده است.
 
درطول این مدت دولت های مختلفی با رویکردها و گرایش های سیاسی متفاوتی روی کارآمده اندوه کدامشان در برابر زیاده خواهی دشمنان این انقلاب عکس العمل خاصی نشان داده اند یکی با رویکردسازندگی، یکی باب گفتگوی تمدن ها راباز کرد (که نتیجه آنراهم درسطح جامعه دیدیم)، دیگری خواهان اجرای عدالت بود(دیدیم چقدرموفق عمل کرد)، و این یکی باب مذاکره راگشود و 8 سال تمام حتی آب خوردن مردم را هم به این موضوع گره زد.
غافل ازاینکه نباید به دشمن اعتماد کرد و با رها این عدم اعتمادرارهبری گوشزد نمودند و بارها خطر نفوذ را هشدار دادند حالا هم اگر یک نفر دلسوزانه فیلمی دراین موضوع می سازد و واقعیت ها ی پنهان در مذاکرات و در دستگاه های دیپلماتی را به نمایش می گذارد آقایان با عصبانیت می گویند همه ی فیلم دروغ است  بایدعرض کنم که این فیلم دروغ نیست بلکه امضای جان کری دروغ بود که گفتید تضمین است.
 
می گویندچرا ازدستاوردهای دولت ما فیلم نمی سازید؟

براستی ازکدام دستاوردها فیلم ساخته شود؟ ازاعتمادبی جا به کدخدا؟ ازنتیجه بردبردتان درقضیه نافرجام برجام؟ ازصف های طولانی مرغ؟ازسه برابرشدن یک شبه قیمت بنزین؟ازکدام دستاوردفیلم ساخته شود؟ غافل ازاینکه تمام این دستاوردها حاصل مذاکره واعتماد بی جابه دشمن بودتازه به این هم اکتفانکرده ومی گویندآمریکا آمده است که توبه کند درحالی که امام صادق (ع) فرمودند: بعدازصلح بادشمن ازاو سخت در حذرباش، زیرا گاه خود را به تو نزدیک می کند تا غافلگیرت کند.
اگررئیس جمهورآینده ازاعماق وجودبه استکبارستیزی باورنداشته باشدودرعمل به آن ملتزم نباشدقطعا دردام برنامه های ظالمانه ی بین المللی واسنادننگین استکبارگرفتارخواهدشد.

1-4- امیدواربه آینده
یکی ازویژگی های رئیس جمهوروهرمسئولی درنظام اسلامی این است که نسبت به آینده امیدوارباشداگرامیدبه آینده نباشدافرادبا احساس شکست وناکامی مواجه می شوندواینگونه افرادهیچ انگیزه وتلاشی برای ورودبه میدان های سخت نخواهندداشت ونیروهای زیرمجموعه ی خودرا نیز افسرده وبدبین خواهدنمود.

ازاین رورهبرمعظم انقلاب درسخنرانی نوروزی سال جاری خطاب به مردم،ویژگی مهم امیدواری ونداشتن نگاه تلخ وبدبینانه به آینده راازخصوصیات رئیس جمهورنظام اسلامی درافق 1400به شمارآورده ومردم رابه انتخاب چنین فردی توصیه نمودند.

1- 5- باانگیزه وعلاقمندبه کار باشد
رهبرمعظم انقلاب درسخنرانی نوروزی سال جاری به همین ویژگی نیزاشاره فرموده وبیان داشتند:انتخابات برای کشوریک افتخاراست،یک فرصت است،یک امکان است،یک ذخیره است که اگراین شرکت پرشورمردم همراه باشدبایک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمدوبا ایمان وبا انگیزه وعلاقمندبه کارانتخاب بشودبوسیله مردم،خب این نورعلی نوراست وآینده کشورراتضمین خواهدکرد.

اما اگررئیس جمهورانگیزه ای برای انجام کارنداشته باشد ساعت 9صبح برود محل کارو12برگردد وازآنطرف وزرای اوهم اگرعمدتا پیرباشندودل به کارندهندقطعا کشورپیشرفت نخواهدکرد.
 
2-ویژگی های مدیریتی رئیس جمهورآینده

2-1- شناخت مشکلات ومسائل اصلی کشوروداشتن راه حل برای آنها
رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی)درسخنرانی نوروزی سال جاری خطاب به داوطلبان ریاست جمهوری سفارش فرمودندکه سعی کنند مشکلات ومسائل اصلی کشوررابشناسند.برای حل آنهاهم یک برنامه وراه حلی ولواجمالی داشته باشند.

معظم له در ادامه فرمودند: برخی ازمسائلی که رئیس جمهورنسبت به آنهاشناخت لازم وکافی بایدداشته باشد عبارتنداز:مسائل اقتصادی اعم ازرشدتولیدملی،سرمایه گذاری ملی، مسئله تقویت پول ملی،مسئله تورم ومانندآن، ونیزشناخت مسئله امنیت کشور، آسیب های اجتماعی، نحوه ی روبه روشدن باسیاست های پیچیده ی دنیا ونیزمسئله ی مهم فرهنگ.

2-2- داشتن اعتمادبه نیروهای جوان وتوان داخلی وقطع امیدازبیگانگان
یکی ازمعظلات امروز ما،امیدبی جاوچشم انتظاری بی موردبرخی مسئولین برای گره گشایی ازمشکلات اقتصادی توسط برخی ازکشورها می باشددرحالی که ماخوداین توان وظرفیت ونیرو راداریم که بتوانیم مشکلات کشوررااعم ازاقتصادی وغیره را حل نمائیم.

بعنوان مثال دربحث فراگیری بیماری کرونا همین جوانانی که خودازشاگردان شهیدفخری زاده بودندتوانستند واکسن این بیماری راتولیدنماینددرحالی که درشرایط تحریم هم قرارداشته وهم اکنون نیزقرارداریم اما متاسفانه برخی ازمسئولین غربگرا اعتمادی به این جوانان نداشته وهنوزهم چشم امیدبه بیگانگان دارند.

اگرهمین مقدار که مسئولینبی تدبیرما امید و اعتماد به بیرون از کشور دارند به جوانان انقلابی داخل کشور اعتماد داشتند مشکلات ما تا حد زیادی قابل حل بود.

رهبرمعظم انقلاب درسخنرانی نوروزی سال جاری فرمودند: برخی آیه یاس می خوانندوراه را بن بست نشان می دهنداما اصلا اینطورنیست وایران می تواندبا استفاده ازظرفیت های مختلف داخلی ازشکوفا ترین اقتصادهای منطقه وحتی جهان باشداستفاده ازاین ظرفیت ها احتیاج به معجزه ندارد، بلکه مدیریتی قوی،دارای احساس مسئولیت ،ضدفساد ودارای برنامه جامع اقتصادی می خواهد.

2-3- داشتن برنامه برای ایجادعدالت اجتماعی ورفع نابرابری
 رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) دراین خصوص فرمودند: مامی خواهیم کشورمان ازهمه جهات به پیشرفت برسد،مردم به رفا دست پیداکنند،امادرکنارپیشرفت می خواهیم کشورعادلانه وباعدالت اداره شوداین مهم است بایدفواصل طبقاتی کم شود5...
بنابراین شناخت مشکلات وآسیب های اجتماعی وفرهنگی،مبارزه باسرچشمه های فساد،داشتن برنامه برای ایجادعدالت اجتماعی، کاستن ازفاصله طبقاتی، رفع نابرابری دربرخورداری ازمنابع وامکانات بایستی یکی ازویژگی های رئیس جمهورآینده باشد.

2-4- دارای برنامه برای استقلال اقتصادی مبتنی برسیاست های اقتصاد مقاومتی
استقلال سیاسی بارویکرداسلامی به این معناست که یک جامعه درتامین منافع اقتصادی خودبه جوامع دیگرمتکی نباشدوزمام اموراقتصادی آن نیزدردست دیگران نباشدوسرمایه، کارشناسی وامکانات سایرجوامع، اقتصادش رابه حرکت درنیاورده باشد

اقتصادمقاومتی هم معنایش این است که مایک اقتصادی داشته باشیم که روندروبه رشداقتصادی درکشورمحفوظ بماند،وهم آسیب پذیریش کاهش پیداکند.

اقتصادمقاومتی یعنی آن اقتصادی که درشرایط فشار، درشرایط تحریم،ودرشرایط دشمنی هاوخصومت های شدیدمی تواند تضمین کننده ی رشدوشکوفایی یک کشورباشد.

اگررئیس جمهوربرای استقلال اقتصادی کشوربرنامه نداشته باشدومعتقدبه اقتصادمقاومتی طبق تعریفی که گذشت نباشدقطعا دچارمشکل خواهدبودومهمترین وخطرناکترین مشکل همین است که کشورراوابسته خواهدنمودبه کشورهای بیگانه وبایستی همیشه دستانمان بسوی بیگانگان درازباشد

2-5- اهتمام به مسئله افزایش جمعیت وتعالی خانواده
درخصوص این موردنیز رهبرمعظم انقلاب فرمودند:مسئله جمعیت راجدی بگیرید،جمعیت جوان کشورداردکاهش می یابدیک جایی خواهیم رسیدکه دیگرقابل علاج نیست، یعنی مسئله جمعیت ازآن مسائلی  نیست که بگوئیم حالا ده سال دیگرفکرمی کنیم نه، اگرچندسال بگذرد، وقتی نسل هل پیرشدند، دیگرقابل علاج نیست.9
بااین توضیح رئیس جمهوربایدمعتقد وملتزم به افزایش جمعیت وتعالی خانواده باشد خوشبختانه درکنارابلاغ سیاست های کلی جمعیت ازسوی رهبرمعظم انقلاب، قانون جمعیت وتعالی خانواده بعداز12سال معطلی درمجلس، بالاخره در12آبان ماه 1399به تصویب نمایندگان رسیدکه این امرزمینه رابرای ایفای نقش رئیس جمهور ومجموعه ی دولت دراین موضوع رافراهم ساخته است.

بعدازذکر10 ویژگی رئیس جمهور(اعم ازشخصیتی ومدیریتی) لازم است که مردم ما بیش از پیش با بصیرت ترازهمیشه باحضورحداکثری خود زمینه تشکیل دولت جوان وحزب الهی درتراز انقلاب رابوجودآورده، ونقشه های دشمنان را خنثی نمایند.(ان شاء الله)
 
 
 
 
 


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات