صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۵۲۰۷

روزنامه کیهان**

به هتل اوین خوش آمدید!
در حالی که رســانه‌های معاند و دشــمنان جمهوری اسلامی جنجال ودروغپــردازی دربــاره نوع برخورد با زندانیان امنیتــی را تبدیل به یک رویه
ثابت و همیشــگی کرده و بصورت ســازماندهی شده و گل‌های در این زمینه روایت‌های جعلی تولید کرده و پمپاژ میکنند، اما شواهد و قرائن نشان میدهد میان ادعا‌ها و واقعیت فاصله عجیب و غریبی وجود داشته و از قضا ماجرا درمواردی برعکس است.

برای نمونه یکی از این زندانیان به نام مهدی. م که به چهار ســال حبس محکوم است چندی پیش مقال‌های مفصل را برای بیبیسی فرستاد که در این رســانه معاند منتشر شد. مقال‌های که در آن وی از یک محکوم امنیتی دیگردفاع کرده و حکم او را زیر سؤال میبرد. این زندانی به تازگی نیز با خبرنگارنیویورک تایمز مصاحبه کرده و این روزنامه آمریکایی گزارشی را علیه نظام بااستناد به ادعا‌های این فرد محکوم منتشر کرده است.

نکته جالب و مضحک گزارش نیویورک تایمز آنجاســت که در گزارش خود مینویســد زندان اوین جایی است که زندانیان سیاسی در آنجا نگه داشته شده و شکنجه میشوند!
این هم از عجایب و غرایب روزگار اســت که یک زندانی امنیتی از داخل زندان برای رسانه انگلیســی مقاله میفرستد با روزنامه آمریکایی علیه نظام مصاحبه میکند وحامیانش مدعی هستندچنین محکومانی تحت فشارهستند.
به راستی از مسئولان قضایی -بخصوص سازمان زندانها- و سیستم امنیتی باید پرسید در کجای دنیا محکومان اینچنینی که به سرباز و پادوی دشمن تبدیل شــده اند، با رسانه‌های کشور‌های متخاصم میتوانند تماس بگیرند و از درون زندان و در حال گذراندن دوران حبس خود به اعمال مجرمانه خود ادامه دهند؟!
گفتنی است اخیرا ً بی بی سی گزارشی پر سر و صدا از برخورد غیرانسانی و شــکنجه آمیز با برخی محکومان منتشر کرده است که مراجعه به محتوای این گزارش به اصطلاح افشــاگرانه نشان میدهد این زندانیان گفته اند زمان دسترسی آنان به تلفن برای تماس با خارج از زندان کاهش یافته است و این مصداق شکنجه و آزار آنان است!
ادامه اختلافات حامیان هاشمی و تندرو‌ها در جبهه اصلاحات
برادر مرحوم هاشــمی رفسنجانی میگوید اصلاح طلبان پس از انتخابات خرداد ۷۶، رویکرد ساختارشــکنانه و رادیکال داشــتند و حتــی تاجزاده و میردامادی گفته بودند اگر هاشمی در انتخابات مجلس ششم رأی بیاورد، ما اعتبارنامه او را رد میکنیم.
روزنامه شــرق ضمن مرور رفتار تند افراطیون مدعی اصلاحات نوشــت:اختلاف نیرو‌های اصلاحطلب با اکبر هاشمی رفسنجانی سابق‌های طولانی دارد.خاصـه در میانه دهه ۷۰ و با روی کارآمدن دولت سیدمحمد خاتمی و متعاقب آن تشکیل جبهه مشـارکت که نیرو‌های چپ رویارویی تاریخی خود باهاشـمی را علنی کردند که اوجش را میتوان در نوشتن کتاب‌هایی مانند عالیجناب سرخ پوش و عالجنابان خاکستری، تاریک خانه اشباح و البته پدرخوانده مشـاهده کرد.

این تفکر در عرصه سیاسی نیز رخ نمود؛ چنانکه هاشـــمی در انتخابات مجلس ششـــم نفر آخر تهران شد. انتخابات مجلس که برگزار شد، هرچند مردم به صورت لیسـتی رأی ندادند، اما اصلاح طلبان توانستند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند وهاشمی در این میان توانست نفر سیام تهران شـود. این پایان ماجرا نبود و اختلاف‌های وزارت کشور و شورای نگهبان باعث شد حدود سه ماه بعد، فهرست جدیدی از راه یافتگان به مجلس ششم ارائه شود که براساس آن، هاشمی به رتبه بیستم منتخبان تهران ارتقا یافته بود.
حالا و بعد، از گذشت ۲۲ سال از آن رویدادها، محمد هاشمی، برادر اکبرهاشمی رفسـنجانی، در گفتوگویی گفته است در آن زمان برخی اصلاح طلبان در مجلس ششـــم گفته بودند اگرهاشــمی در انتخابات مجلس رای بیاورد.اعتبارنامه اش را رد میکنیم. او دراین باره گفته است: «اگر بخواهیم ریش‌های نگاه کنیم، بعد از پیروزی اصلاحطلبان در دوم خرداد و شــکل گیری حزب مشارکت و مجلس ششم، جهت گیری‌ها تند شد و کسانی که در پست‌های کلیدی هم بودند، با نشــریه‌های آمریکایــی مصاحبه میکردند و حرف‌های ساختارشکنانه میزدند.
در مجلس ششم نیز دیدید که حتی نسبت به آقایهاشـــمی چه رفتار ساختارشــکنانه از سر غروری انجام دادند و فکر میکردند همه کار میتوانند انجام دهند. حتی آقای تاجــزاده و میردامادی در انتخابات صحبت کردند وبرخی از اصلاحطلبان گفتند اگر آقایهاشــمی در انتخابات مجلس رای هم بیاورد ما اعتبارنامه او را رد میکنیم تا نماینده تهران نشــود... در ســال ۷۶ روزنامه‌ها را ببینید که چه تیتر‌هایی میزدند! فقط کافی است مرور کنید. به نظر من عملکرد این طرف باعث رفتار آن طرف شد و مبنای آن نیز این بود که برای اصل نظام احساس خطر کرده بودند.علیزاده طباطبایـی نیز پیش از این به «مهر» گفته بود: «همان طور که می دانید، چپ‌ها در دولت آقای هاشــمی به شــدت با ایشان مقابله میکردند.
همین نیرو‌های چپ مقابل آقای هاشـــمی بودنـد و تا آخر دولت اصلاحات هم در مقابل آقای هاشمی قرار داشتند.
آن‌ها زمانی که قدرت را گرفتند مقابل آقای هاشــمی قرار گرفتند. به هرروی، این اختلاف‌ها با شدت تا پایان دولت اول خاتمی ادامه یافت و حتی در انتخابات سال ۸۴ نیز اصلاح طلبان با هاشمی کنار نیامدند و البته با خودشان هــم کنار نیامدند که نتیجه آن انتخابات، ورود اصلاح طلبان با چند نامزد به انتخابات و در نهایت هم شکســـت اصلاح طلبان وهم شکست هاشـمی در برابر فردی ناشناس به نام محمود احمدی نژاد شد. پس از فوت هاشمی و درسال‌های اخیر، گرچه نیرو‌های نزدیک به او مشخصا در کارگزاران خود را کاملا در قالب اصلاح طلبی معرفی میکنند، باز هم شاهد اختلاف‌هایی میان دو طیف راست و چپ اصلاحات هستیم و گویی با فوت هاشمی، این اختلافها، مشـخصا درباره نحوه ورود به سیاست در شرایط کنونی، به چشم میخورد؛ در موضوعاتی مانند جایگاه خاتمی در جبهه اصلاحات، شیوه ورود به انتخابات، نحوه مواجههبا سرمایه اجتماعی و که همه این‌ها چنین به ذهـن متبادر میکنند که گویی اختلاف‌های دهه ۷۰ چپ و راسـت همچنان زنده است.

۴۰ درصد افزایش صادرات غیرنفتی تحریم پذیر نیست۰
ایران در یک سال اخیر توانست با افزایش صادرات پتروشیمی و میعانات گازی، معدنی و صنعتی، تحریم‌های نفتی را دور بزند.
بنابر آمار منتشــره ارزش صادرات غیرنفتی در ۷ ماهه نخســت امسال،۴۰ درصد بوده و از ۱۸ میلیارد دلار به ۲۷ میلیارد دلار رسیده. گفته میشود صادرات غیرنفتی برخلاف صادرات نفت، غیرقابل ردیابی و کنترل و تحریم است.
در زمینــه جهش صادرات غیرنفتی، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشــی نوشــت: جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشــان میدهد ارزش صادرات از ۱۸/۳ میلیــارد دلار در هفت ماهه نخســت ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخســت ۱۴۰۰ رسیده است. روندی که از رشد ۴۷ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد. دلیل این جهش قابل توجه به رشــد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشــیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز«صنعت» برمیگردد که به ترتیب رشد‌های ۱۱۰، ۵۰ و ۲۴ درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند.

از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالا‌های صادراتی کشور است که نشان میدهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به دلیل رشــد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی. فلزات اساســی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده اســت.

وزن صادرات غیرنفتی در ۷ ماه نخست ۱۴۰۰ در حالی به ورای 7 میلیون تن رســیده که ۱۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی ۴۷ درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشــور به محدوده ۶۵/۵ میلیون تن رســیده بود که امســال ۱۰ میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشــد قابل توجه وزن کالا‌هایی اســت که در این مدت به خارج از کشور صادر شده اند. در بخش «محصولات پتروشــیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» رشــد۵۰ درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌ها در این بخش احتمالا مهمترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.
در بخش صنعت بهترین عملکرد را از نظر رشــد ارزش دلاری صادرات.رشته فعالیت «ماشین سازی و تجهیزات» با ۸۹ درصد را به خود اختصاص داده در حالی که بیشترین صادرات در بخش صنعت به رشته فعالیت «محصولات پلیمری» با ۶۵۸ میلیون دلار متعلق بوده اســت. وزن این بخش از صادرات کشــور حدود ۵۲۵ هزار تن بوده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان میدهد محصولات شــیمیایی با وزنی بالغ بر یک میلیون تن بیشترین حجم از صادرات حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است.


از تبلیغ شرکت‌ها تا کشف ناگهانی زیان دهی آنها!
یک روزنامه زنجیر‌های پس از ۸ ســال لاپوشالی سوءمدیریت فاحش دردولت قبل، «مورد عجیب شرکت‌های زیانده دولتی» را کشف کرد!
روزنامــه اعتمــاد در گزارشــی با همین تیتــر نوشــت: از کل بودجه ۳۶۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده حدود ۲۲۳۱، ۴ هزار میلیارد آن بودجه مربوط به شـرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.البته که روال هر سـاله بودجه این بـوده که بخش‌های دولتی بودجه بیشتری را نسبت به منابع عمومی در اختیار میگیرنـد، اما زیانده بودن بسیاری از آن‌ها باعث شـــده که رئیس مجلس نیز به میزان بودجه اختصاصی شـان واکنش نشان داده و بگوید: «بودجه شرکت‌های زیانده وشرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژ‌های در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد.» بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نشان میدهد که برخی شرکت‌ها زیانده هستند.
آنچه در این بین اهمیت دارد، اختصاص بودجه به شـــرکت‌های زیانده دولتی است. با استناد به متن بودجـه ۱۴۰۱ حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بـرای منابع و مصارف شـرکت‌های دولتی زیانده در سـال آتی در نظر گرفته شـده.
درآمد این شرکت‌ها در سـال آتی ۷۰ هزار میلیارد تومان و مصارفشـان نیز۷۳ هزار میلیارد تومان خواهـد بود. آنچه در این میان مهم اسـت، قرار گرفتن نام‌های آشـنا در میان لیست شـرکت‌های زیانده دولتی اسـت.
بر اساس آنچه در جدول «خلاصه کل منابع و مصارف شـرکت‌های دولتی زیانده در سال ۱۴۰۱» آمده کل درآمد‌ها و هزینه این شرکت به ترتیب ۲۹/۷و ۳۲/۹ هــزار میلیارد تومان خواهد بود. کل تســهیلات داخلی که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده حدود ۳/۲ هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های جاریشان نیز ۳/۶ هزار میلیارد تومان اعلام شـــده است. در بخش دیگری از این جدول کل مالیاتی که این شــرکت‌ها در ســال آتی خواهند پرداخت.صفر خواهد بود.
پس از تقدیم لایحه بودجه بـه مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته بود «بودجه شــرکت‌های زیانده و شــرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده اند از لایحه بودجه سـال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژ‌های در مجلس عملکرد این شـــرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد».
تعجب روزنامه زنجیر‌های اعتماد از زیانده بودن بخش مهمی از شرکت‌های دولتی در حالی است که این شرکت‌ها سالهاست زیانده هستند، اما غالبا در دولت ســابق لاپوشانی میشد و نشریات زنجیر‌های به اعتبار برخی برند‌های اقتصادی و دریافت آگهی با انتشــار مطالب غیرواقعی و تبلیغاتی در پوشش خبر، در قبال زیاندهی آن شرکت‌ها سکوت میکردند.

بسته ۱۰ بندی دولت اعتماد و ثبات را به بورس برمیگرداند
اجرای بســته اقتصادی دولت درباره بازار بورس میتواند تأثیرات مثبتی بر این بازار بگذارد.
فرزین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مسائل اقتصادی در واکنش به ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی دولت با محوریت بازار سرمایه به روزنامه «اعتماد»گفت: این تصمیمات همواره از دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه بوده و اجرایی شدن آن هم مثبت است و جزء جزء این ۱۰ تصمیم جای تامل دارد. او ادامه داد: تعیین نرخ ۵ هزار تومان برای خوراک پتروشــیمی‌ها یا تعیین ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشــیمی‌ها برای پالایشگاهی‌ها تا حداکثر ۲ هزار تومان تاحدودی نسبت به اعداد و ارقامی که سال گذشته که بر این صنایع حاکم بود و مبنای تعیین نرخ خوراک حائز اهمیت اســت، هر چند نسبت به گفته‌های گذشــته که این نرخ را تا ۵ هزار و ۲۰۰ تومان بیان کرده بودند حدود ۲۰۰تومان پایینتر آمده است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه مبنای محاسبه برای نرخ تسعیر ارز را ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما درنظر گرفته اند تا حدود بســیار زیادی شفافیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر شرکت‌ها براساس اصولی که بخواهند فعالیت داشته باشند که مبتنی بر عرضه و تقاضا اســت ممکن است تفاوت قیمت و رانتی برای تولیدکننده یا مصرفکننده وواسطه‌ها به همراه داشته باشد و این موضوع چندان شفافیتی ندارد.
او با بیان اینکه از سال گذشته نرخ بهره بین بانکی تا ۲۱ درصد بالا رفت.ادامــه داد: ورود بانک مرکزی برای عملیــات بازار باز و کنترل نرخ بهره بین بانکی بسیار مناسب است، همین که به این مساله پی بردند که نرخ بهره یک عامل نامناسب برای بازار سرمایه است برای این بازار مفید است، ضمن آنکه بهره مالکانه هم افزایش پیدا نمیکند، اما براســاس پیشنویس لایحه بودجه که قرار اســت از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان شود این مابه التفاوت ۳۰ هزار میلیاردی مشــخص نشده که در کدام بخش قرار است جبران شود.  

آقابزرگی تصریح کرد: در بند دیگر این ۱۰ مورد به واریز مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام اشاره شده که جا داشت این مالیات از مالیات سال ۱۳۹۹ که حجم بسیار وسیعی از معاملات را دربر داشــت و رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود برداشــت میشد تا حجم معاملات ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که چه بسا در این سال‌ها کاهش هم پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت نیز گفت: پیشنهاد خوبی است که امیدواریم به اجرا درآید و اساسا با توجه به اینکه حکم رییس سازمان بورس از سوی وزیر اقتصاد امضا میشود. میتواند همسویی بیشتری بین این دو به همراه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این کلیاتی که مطرح شده دربرگیرنده دغدغه‌های اهالی بازار ســرمایه بوده ضمن اینکه در کنار این موضوع جهش نرخ ارز در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ نســبت به پیشنویس سال ۱۴۰۱ هم مطرح اســت که رقمی بیش از صددرصد رشد داشته و از ۱۱ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رســیده و مالیات بر سایر بازار‌ها از مالیات بر عایدی سرمایه تا ســود سپرده و ســایر بازار‌های موازی هم وضع شده که در جهت مثبت با بازار سرمایه بوده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به شفافسازی و افزایش سودعملیات برخی شرکت‌ها کمک خواهد کرد.
روزنامه ایران نیز در همین زمینه نوشت: در بسته ۱۰ بندی وزیر اقتصاددرباره بورس که تقدیم دولت و تصویب شده، نگاهی جامع و همه جانبه دیده میشــود و از مالیات گرفته تا نرخ خوراک، اوراق و مواردی دیگر در آن دیده میشود، در حالی که ضعف برنامه‌های قبلی این بود که در یکی دو مورد خاص متمرکز بود و به همین دلیل کارایی لازم را نداشت.
دوم اینکه بازار ســرمایه نیاز به اعتمادبخشی دارد و بیش از اینکه اعداد و ارقــام و جزئیات این ۱۰ فرمان مهم باشــد، نفس این ۱۰ فرمان حمایتی اهمیت دارد؛ مثلا ً اینکه مالیات شــرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت، بیش از آنکه درصد این کاهش مهم باشد سیگنالی که به بازار میدهد اهمیت دارد؛ نشان‌های که حکایت از اراده و عزم جدی دولت برای حمایت از بورس دارد.
از دیگر مواردی که در ۱۰ فرمان مصوب اخیر شــورای اقتصادی دولت با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شده منوط شدن عرضه‌های اولیه به ایجاد اطمینان خاطر و انتشار محدود اوراق مبتنی بر طرح واقعی، این سیگنال را به بازار میدهد که دولت پشت بازار سرمایه است و میخواهد با ایجاد انضباط مالی و صرفه جویی، منابع را به ســمت بازار سرمایه و تولید سوق دهد و این ویژگی کلیدی و مهمی در بســته جدید دولت برای حمایت از بازار ســرمایه است.

********

روزنامه وطن امروز**

پیام رهبر انقلاب در پی درگذشت شهادت‌گونه حسن ایرلو
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت شهادت‌گونه آقای حسن ایرلو، سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت شهادت‌گونه سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی در یمن جناب آقای حسن ایرلو رحمت‌الله علیه را به خاندان گرامی و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون مجاهدت درازمدت وی تسلیت و تبریک عرض می‌کنم. پرونده افتخارآمیز او مجموعه‌ای از مجاهدات سیاسی و تلاش‌های دیپلماسی و تحرک اجتماعی است. دو برادر وی پیش از او به فیض شهادت رسیده‌اند. رحمت خدا بر این برادر جهادگر و خاندان صبور و بصیر و فداکارش باد.
سیدعلی خامنه‌ای، اول دی ۱۴۰۰
***
متجاوزان به یمن التماس می‌کنند ما را آبرومندانه نجات دهید
سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین تشییع پیکر شهید حسن ایرلو، سفیر کشورمان در یمن که روز گذشته در جوار مزار شهدای گمنام شهرک شهید محلاتی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: ۴۳ سال است جبهه حق انقلاب اسلامی که با پیروزی به رهبری امام راحل در سال ۱۳۵۷ رخ داد، به جبهه باطل شیطان و پیروان آن‌ها حمله کرده است. قرن‌ها حاکمان نالایق بر کشور ما حاکم بودند، ولی وقتی انقلاب اسلامی رخ داد، فکر کردند روال جدیدی برقرار شده است، در حالی که اسلام ناب محمدی تبلور پیدا کرد و به کوری چشم شیطان بزرگ و دنباله‌رو‌های آنان، چهل‌و‌سومین سالگرد پیروزی انقلاب را با عظمت جشن می‌گیریم. وی افزود: انقلاب اسلامی در این مدت با سرعت زیادی حرکت و پیشرفت کرده است؛ ما از نظر مادی با دشمن قابل مقایسه نیستیم و آن‌ها از این نظر جلوترند، ولی خداوند فرموده شما به تکالیف مصر باشید، نمی‌گذارم در بن‌بست بمانید و می‌بینیم که چه برتری‌های داشته‌ایم. ۷ سال است در یمن که نفَس انقلاب اسلامی به آن‌ها رسید و به مثابه دلدادگان انقلاب در یمن عمل کردند و مانند جنگ تحمیلی از آمریکا تا اروپا و کشور‌های عرب در این جنگ دخیل هستند، دشمنان مستأصل شده‌اند و التماس می‌کنند ما را با آبرومندی از این وضعیت نجات دهید. جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: آنان فرصتی را که برای انتقال سفیر کشورمان که بیمار شده بود و به لحاظ محاصره‌ای که از هر نظر انجام شده، امکان انتقال عادی وی نبود، [مهیا شده بود]نفهمیدند و در انتقال سفیر کشورمان هم برای نجات از آن وضعیت بدی که داشتند، کاری نکردند. ملت مظلوم یمن در محاصره کامل هستند، ولی طبق قاعده الهی عمل کرده و به پیروزی رسیده‌اند و به پیروزی نهایی هم خواهند رسید. سردار فدوی گفت: دلدادگان انقلاب اسلامی ۴۳ سال است اصرار دارند ثابت کنند در حزب خدا هستند و خداوند وعده داده است من اراده کرده‌ام حزب خدا پیروز باشد، ما باید مواظبت کنیم و همه تلاش‌های خود را صرف کنیم که مطمئن باشیم در حزب خدا هستیم. در این ۴۳ سال به‌رغم اتحاد جبهه باطل شیطان بزرگ و دنباله‌رو‌های آنان، به پیروزی‌ای دست نیافتند. وی بیان کرد: دشمنان می‌دانستند به خاطر آثاری که از دفاع‌مقدس در بدن شهید ایرلو وجود دارد، در برابر هر بیماری‌ای با سختی مواجه می‌شود و در مقابله با بیماری کرونا نیز با توجه به اینکه برای انتقال وی به ایران کاری نکردند، ضمن تلاش مکرر پزشکان، وی به شهادت رسید.
***
امیرعبداللهیان با الهام علی‌اف دیدار کرد
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که صبح دیروز (چهارشنبه) به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری آذربایجان در رأس هیاتی به باکو سفر کرد، با «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار جیحون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، سیدعباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو و علیرضا حقیقیان دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.
***
رضایت ۷۳ درصدی مردم از عملکرد دولت در مقابله با کرونا
نتایج یک نظرسنجی ملی نشان می‌دهد ۷۳ درصد مردم عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با کرونا را موفقیت‌آمیز، ۷۸ درصد شیوه دولت در مذاکرات هسته‌ای را عزتمندانه و مقتدرانه و ۸۳ درصد مردم سفر‌های استانی رئیس جمهور را حلال مشکلات کشور می‌دانند. به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، پس از مصاحبه تلویزیونی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی با مردم، ۷/۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند رئیس‌جمهور در گزارش به مردم و پاسخ به سوالات در حد زیادی صداقت داشت. نکته قابل توجه اینکه بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما، ۲/۷۳ درصد از مردم عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با کرونا را در حد زیاد موفقیت‌آمیز عنوان کرده‌اند. ۸/۳۴ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی همچنین عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با بی‌عدالتی را در حد زیاد موفق دانسته‌اند. همچنین بر اساس نظر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، ۶۳ درصد مردم در حد زیاد به حل مشکلات کشور در آینده امیدوارند.

**************
روزنامه خراسان**

توافق برای واردات چای از سریلانکا در ازای پول بلوکه شده
مهر - رئیس سازمان توسعه تجارت  گفت: در جریان سفری که هیئت ایرانی به سریلانکا داشت، خوشبختانه مذاکرات بسیار مطلوبی با نمایندگان دولت و بخش خصوصی این کشور انجام شد.در حوزه‌هایی مانند تولید ماشین آلات کشاورزی یا مونتاژ نهایی محصولات، می‌توانیم از فضای موجود در سریلانکا استفاده کنیم. وی همچنین از نهایی شدن توافقی برای آزادسازی طلب معوق ایران در سریلانکا خبر داد و تشریح کرد: از حدود ۹ سال پیش، حدود ۲۵۰ میلیون دلار پول حاصل از صادرات نفت ایران به سریلانکا در این کشور بلوکه شده و امکان ترخیص آن وجود نداشت. خوشبختانه در مذاکرات اخیر ما به راه حلی مکتوب رسیدیم تا این پول و سود آن در سال‌های گذشته در قالب کالاهایی مانند چای به ایران بازگردد.
 
وعده حذف قرعه کشی خودرو از سال آینده
مهر - سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت با بیان این که از سال آینده قرعه کشی خودرو حذف می‌شود، اظهار کرد: دلیل این که از سال آینده قرعه کشی خودرو را حذف خواهیم کرد این است که امسال تقریباً یک و نیم میلیون تقاضای خودرو داریم، در حالی که تولید خودرو یک میلیون دستگاه است. این اختلاف باعث کمبود ۵۰۰ هزاری عرضه خودرو شده است. وی افزود: طبق برنامه‌ای که ما برای افزایش تولید طراحی کرده‌ایم متناسب با تقاضا، عرضه به وجود خواهد آمد و با توجه به همین موضوع سال آینده قرعه کشی حذف می‌شود.
 
**************

روزنامه ایران**

رهبر دینی کلیمیان ایران: مهدوی‌کیا عذرخواهی کند

خبر اول اینکه، یونس حمامی لاله‌زار رهبر دینی کلیمیان ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اقدام اخیر مهدی مهدوی‌کیا و بازی با لباس منقش به پرچم رژیم اشغالگر قدس در یک مسابقه فوتبال گفت: حمایت از مردم فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی، آرمان انقلاب اسلامی ایران است و ما به‌خاطر این آرمان شهدای زیادی را تقدیم کرده‌ایم.
وی افزود: علاوه بر این به خاطر این آرمان انسانی ملت ایران تحریم‌های زیادی را چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه‌های دیگر متحمل شده و ملت ایران از این باب سختی‌های زیادی تحمل کرده است.
وی اظهار داشت: علاوه بر شهدایی که در این راه تقدیم کرده‌ایم ورزشکاران ما در میادین مختلف ورزشی همواره نشان دادند که حامی ملت فلسطین هستند و رژیم صهیونیستی را قبول ندارند و از رویارویی با ورزشکاران این رژیم سر باز زده‌اند.
حمامی لاله‌زار خاطرنشان کرد: آقای مهدوی‌کیا باید بداند که ما به خاطر این آرمانمان در مقابله با رژیم صهیونیستی شهید داده و فشار زیادی را تحمل کرده‌ایم و او به‌خاطر نادیده گرفتن این مسائل و آرمان ملت ایران و انقلاب اسلامی و بازی با لباس منقش به پرچم رژیم صهیونیستی در یک مسابقه فوتبال باید از ملت ایران عذرخواهی کند.

لاوروف: غرب در حال تحریف واقعیت مذاکرات است

دست آخر اینکه، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه «راشا تودی» درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین گفت: «متأسفانه طرف‌های غربی درحال تحریف واقعیت‌ها بوده‌اند همان طور که گفتم ناتو در حال نزدیک شدن به مرزهای روسیه بوده و مسکو را درخصوص تشدید تنش سرزنش می‌کند. به‌طور مشابهی، دولت ترامپ نیز از توافق‌های زیادی از جمله قطعنامه مربوط به برجام در شورای امنیت و خود برجام خارج شد و حالا [می‌گویند که] ایران مقصر است»
وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: «اما ایران در واقع به‌مدت بیش از یک سال، هیچ گامی خلاف تعهدات برجام برنداشت و به محض اینکه روشن شد که تصمیم ترامپ روشن است، ایران پایبندی به برجام به شکلی متفاوت را شروع کرد و فقط تعهدات داوطلبانه خود را تعلیق کرد و بعد آنها اعلام کردند سانتریفیوژهای دارای فناوری‌های پیشرفته‌تری را مورد استفاده قرار دادند و گفتند به محض اینکه امریکا به توافق برگردد، ایران نیز همین کار را خواهد کرد»
لاوروف در ادامه گفت: «ایران اکنون تیم جدیدی دارد و آنها پیشنهاداتی را آماده کردند که طرف‌های غربی در ابتدا خوششان نیامد ولی بعد این را فهمیدند که ارزش مطالعه کردن دارند. ما معتقدیم که امریکا اولین طرفی بود که از برجام خارج شد و امریکا می‌گوید که ایران ابتدا نقض تعهدات خود را آغاز کرد و معتقدند ایران باید اولین گام را بردارد»
لاوروف افزود: «روسیه و چین و طرف‌های غربی از ایجاد همزمانی و هماهنگی برای گام‌های دو طرف حمایت کرده‌اند و این در واقع اتفاقی است که در وین افتاده است. اکنون در زمان وقفه به‌سر می‌بریم اما بعد از کریسمس مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد و ایران معتقد است اگر امریکا تصمیم داشته باشد به تعهدات خود برگردد و دست از تهدیدات تحریمی بردارد، [برای حصول توافق] فرصت خوبی وجود خواهد داشت».

**************

روزنامه شرق**

برنامه‌ای برای دیدار بایدن-پوتین نیست
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دیدار جدیدی بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و جو بایدن، همتای آمریکایی‌اش برگزار نخواهد شد. به گزارش العربیه، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «درحال‌حاضر هیچ برنامه‌ای برای این دیدار وجود ندارد و آمریکا ابتدا می‌خواهد بداند آیا پیشرفت دیپلماتیکی وجود دارد یا خیر». بلینکن با تأکید بر لزوم ادامه مذاکرات برای کاهش تنش پیرامون بحران اوکراین، عنوان کرد: ما از روسیه می‌خواهیم با عقب‌کشیدن نیروهایش از مرز اوکراین، تنش‌ها را کاهش دهد. مذاکره در چنین شرایطی بسیار مناسب‌تر از زمانی است که تنش‌ها رو به وخامت است.
کی‌یف و کشورهای غربی به‌تازگی نسبت به تشدید آنچه «اقدامات تهاجمی» روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین می‌خوانند، ابراز نگرانی کرده‌اند، اما مسکو تأکید کرده تهدیدی برای هیچ طرفی نیست و قصد حمله به کسی را ندارد و اظهارات در این مورد بهانه‌ای برای استقرار تجهیزات نظامی بیشتر ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه است.

عراق غرامت کامل جنگ کویت را پرداخت کرد
بانک مرکزی عراق از پرداخت کامل غرامت جنگ به کویت خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور غرامت مالی ۵۲.۴ میلیارد دلاری مصوب سازمان ملل متحد به نفع کویت به‌دلیل جنگ خلیج فارس را به این کشور پرداخت کرده است. در این بیانیه آمده است: آخرین قسط غرامت عراق به کویت که ۴۴ میلیون دلار بود، به دولت کویت پرداخت شد. بانک مرکزی عراق همچنین اعلام کرد: امید است که تکمیل پرداخت غرامت به ادغام مجدد سیستم بانکی عراق در سیستم بانکی جهانی کمک کند. این غرامت برای خسارات ناشی از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و در زمان رژیم بعث این کشور پرداخت شده است.

**************************************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات