صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۷  ، 
شناسه خبر : ۳۲۷۸۳۰
اگرچه هوشمندانه باید توطئه های دشمن را در چارچوب راهبرد پیشگیرانه  رصد کرد اما نباید در دام عملیات رسانه ای او نیز گرفتار شد. یکی از شواهد عملیاتی روانی بودن این اخبار این است که هیچگاه ازسوی رسانه های معتبر و مرجع دشمن مخابره نمی شوند.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی
دشمن درشرایطی که ازنظر سیاسی و روانی دچارآشفتگی و اضطراب است و دچار نوعی فوبیای همه جانبه از راهبرد انتقام سخت شده است، قصد دارد؛ با طرح خبرهای با بارشوک آواری بالا در رسانه ها این آشفتگی و اضطراب درون جبهه خودش را به داخل جبهه مقاومت منتقل کند. 

اگرچه هوشمندانه باید توطئه های دشمن را در چارچوب راهبرد پیشگیرانه  رصد کرد اما نباید در دام عملیات رسانه ای او نیز گرفتار شد. یکی از شواهد عملیاتی روانی بودن این اخبار این است که هیچگاه ازسوی رسانه های معتبر و مرجع دشمن مخابره نمی شوند.
بلکه یک اکانت و یا یک" کانال فیک" و یا "واقعی گمنام" اقدام به انتشار آن می کند. تا حریف را درچارچوب فریب عملیاتی به مسیری خود می خواهد هدایت کند، بدون آن که ازاعتبار و ظرفیت مرجع خود استفاده کرده باشد. این همان بهره گیری از تکنیک آدرس غلط دادن برای بی اعتبارسازی رسانه جبهه خودی و تصویرسازی ضعیف از آنها نزد مخاطب. چرا که توانسته است یک خبرکذب با سند فیک و یا گمنام را به دست نشریات ویاچهره های معتبرجبهه حریف به میزانی ازاعتبار برساند که "جبهه حریف تا چندساعت دروضعیت تردید بیفتد. بدون انکه ازماهیت خبر و هدف مخابره کننده ان خبرداشته باشد به تحلیل ابعاد ان، آدرس داد از آدمهای و یا مکانهای مورد هدف تحلیل ارایه دهد، اخرمتوجه میشه که سرکاربوده است.

نکته دوم، بهره گیری از این شگرد یک مزیت دیگرهم دارد و آن این که بعد ازافشای ماهیت کذب خبرمدیریت ادامه آن نیز با دشمن است، شما درموضع کنشگر به یک دفعه ارتباط تحلیلیتان با مخاطب مضطرب گرفتاردرحصارتردید قطع می شود ولی دشمن بعد از مدت کوتاهی با خبرمشابه دوباره به مدیریت ادراک و رفتار او بپردازد بدون این که مخاطب به سابقه کذاب بودنش فکرکند، باز فریب شایعه او رامی خورد.

نکته سوم این که سنجش کنش واکنش های رسانه های جبهه خودی و اقبال شتابزده آنها  به خبر نوعی سنجش از توانمندی تحلیلی وخبری رسانه های داخلی و لیدرهای رسانه ای را به دشمن خواهد داد تا سربزنگاه ها ازاعتبارآنها نزدمخاطب برای پوشش عملیات روانی استفاده بکند.

نکته چهارم این که نشراین دست خبرها نوعی سنجش از رفتارعمومی و تست زدن برای رخدادهای بزرگ و شوک های بزرگ است. بهتر است، اخباری که یک اکانت گمنام،فیک و یا یک رسانه از کانالهای کاسب ممبر نشرمی دهند شتابزده درکانال تحلیل فراگیرقرارنگیرد. دیروز حمله به چند وقت پیش موضوع حضرت آقا،دیروزارتش عراق، امروز تردرسید و فردا و پس فرداها اخبارمشابه، همه نشان ازحرفه ای بودن تیم خبری و عملیات روانی دشمن دارد بطوری که هرروز به شکلی حرفه ای های ما درخط مقدم را سرکارمیگذارند. این جای تامل و تدبیر دارد.

نکته پنجم: درعمیات روانی تکنیکی وجود دارد باعنوان تصویرسازی، رسانه و مدیررسانه ای، درمدیریت فضا و ذهن مخاطب موفق است؛ که قدرت تصویرسازی بالا داشته باشد و به آسانی بتواند ادراک،ذهن و رفتارمخاطبان معمولی، مراجع تصمیم ساز، و لیدرهای حرفه ای حریف را حتی برای چندلحظه دچارتردید درتحلیل یک رخداد بکند و درسامانه تحلیل و مغزمتفکر آن ابهام آفرینی کند و یا اخلال ایجاد کند. مدتی است، دشمن در تصویرسازی برای جبهه خودی موفق عمل می کند. این ازقدرت دشمن است یا بایدعلت را درجایی دیگرجست وجو کرد.

نکته ششم: درعملیات فریب یک تکنیک پرکاربردی وجود دارد به نام شرطی سازی، شرطی سازی یعنی یک دروغ، شایعه آنقدر درفضای جبهه مقابل و درمیان افکارعمومی آن تکرار می کنند که حریف را در وضعیتی قرارخواهد داد و به این تلقی خواهد رساند که توانمندی دشمن درحد نشراکاذیب است، این شرطی شدن همان نقطه است که باید از آن ترسید، بویژه آنکه دشمن ازتکرار آن به دنبال هدایت افکارعمومی و مراجع تصمیم گیر دروضعیت غفلت راهبردی است، درشرایط شرطی سازی نوعی ازبی حسی و بی خیالی درازمدت جامعه را فراخواهد گرفت این همان لحظه است که باید انتظار رخدادن شوک بزرگ بود. اینجاست که درمواجهه با رفتارفریب دشمن باید باظرافت و دقت برخورد کرد به عبارتی دشمن با توسل به تکنیک شرطی سازی به دنبال زمینه سازی برای یک اقدام درآینده است،

نکته هفتم: اصل پنهان و نهفته در جنگ حرفه ای دشمن است و آن اصل فرافکنی است، ممکن است دشمن با طرح یک خبر ساده با بارسیاسی و روانی راهبردی به دنبال فرافکنی ازیک مساله و موضوع کلیدی دیگر باشد. ازباب مثال اقدامات تروریستی درسطوح میانی، اقدام درسوریه علیه موقعیت حزب الله، یا نه زدن یکی از لیدرهای جبهه مقاومت ویا حزب الله درلبنان.

نکته هفتم: بهره گیری از اصل پیام تهدید به شکل غیرمستقیم با هدف بازدارندگی، صهیونیستها که در دوران انتقال قدرت درآمریکا درشرایط اضطراب کامل  سیاسی و امنیتی هستند، با نشراخبار با بارعملیات روانی زیاد تلاش دارند، نوعی بازدارندگی درجبهه حزب الله و مقاومت ایجاد کنند. دشمن به شدت نگران انتقام سخت در دوران بی ثباتی قدرت درامریکاست، بی ثباتی درون امریکا به عبارتی بی ثباتی در رژیم صهیونیستی محسوب می شود. امریکا متحدراهبردی صهیونیستها و عربها  این روزها از عهده مدیریت اوضاع داخل برنمی اید، این یعنی اسراییل به مرتب ازتب بالاتری برخورداراست.اقداماتی این چنینی به شکلی شبیه پاشویه برای آدم باتب بالای نرمال است.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات