بنابراین، تمام اقدامات استکبار جهانی به دنبال تدوین چهره ی خشن از اسلام واقعی است. حال اگر به مواردی از برنامه ها و سفارشات اسلام به بشریت در زمینه صلح و کرامت انسانی، برای جوانانی غیر مسلمان اروپا و امریکا که برخی با سیاه نمایی، چهره خشنی از اسلام را برای آنها به نمایش می گذارند، معرفی گردد، قطعاً در فکر فرو رفته و سیاه نمایی های واهی مقامات و رسانه های غربی علیه اسلام برملا و چهره زیبا و واقعی اسلام برای جوانان دنیا نمایان می شود