«جرم آنها آنقدر زیاد است که اگر دادگاهی در کار باشد نتیجه حکمی خواهد شد که بسیار سنگین است و بهترین وضعیت ادامه حصر است.»
شهید ثانی نیز با صراحت اعلام می کند که «جهاد دفاعی تنها بر مسلمانانی واجب نیست که مورد هجوم دشمن اند، بلکه بر هر کسی که از وضعیت مسلمانان خبر دارد، واجب است» کاشف الغطاء نیز آن را بر همگان واجب کفایی شمرده است؛ یعنی مادامی که مسلمین به مقدار نیاز به دفاع برنخاسته باشند، تکلیف از هیچ کس ساقط نمی شود.
تقدیم12هزارشهید سر افراز از جمله 120 فرمانده دلاور برای دفاع از اسلام و حفظ تمامیت ارضی این مرز و بوم، سندگویایی بر رشادت های مردم آذربایجان غربی در طول 8 سال دفاع مقدس است. ایثار گری ها و دلاوری های فرزندان استان آذربایجانی شرقی، اردبیل و زنجان نیز در قالب لشکر دریادل 31عاشورا در ایام جنگ تحمیلی همگی نمونه ای از غیرت و حمیّت ملّی آذربایجان در صیانت از تمامیت ارضی کشور و مقابله با هجوم و نفوذ بیگانگان بوده است.
آذربایجان غربی در شمال غربی ایران و در حقیقت منطقه واسطه بین 4 کشور ایران ، ترکیه ، جمهوی آذربایجان و عراق و منطقه خودمختار کردستان عراق واقع است . آذربایجان غربی از حوادث سه کشور همجوار متاثر و به یک منطقه حساس و مهم نسبت به سایر استان های کشور مبدل گردیده است . البته برخورد با فرهنگ و سیاست کشورهای یادشده از لحاظ سیاسی - اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی سبب بروز فرصت ها ، آسیب ها و حتی برخی تهدیدات می شود