مدافعین حرم مظلومند!
مدافعین حرم مظلومند و بسیار مظلومتر از آنان خانواده هایی هستند که حالا هم باید با درد فراغ بسازند و هم زخم زبان کسانی را تحمل کنند که از سفره انقلاب سهم خواهی می کنند.
«تمنای بی خزان»
گزارشی از کتاب مستند با قلم روایی درباره شهدای مدافع حرم
این کتاب در مدت کوتاه چهل تا پنجاه روز پس از شهادت شهید حسینی، نگارشش آغاز شده و در ظرف مدت یک ماه و هفده روز به پایان رسیده است. در این کتاب برخی از شبهاتی که درباره مدافعان حرم وجود دارد، پاسخ گفته شده است.