در طول تاریخ ایران، پادشاهان و فرنگ باوران به اصطلاح روشنفکر با نام ترقی و توسعه، بیشترین نقش را در بکارگیری و جایگزینی واژه های لاتین و بیگانه به جای لغات فارسی داشته اند.
امروز نیز هدف نفوذ، القای ناکارآمدی نظام امت و امامت و انداختن همه تقصیرها به گردن ولی زمان است.
این انقلاب چهل ساله می رود تا با عبور از آتش نمرودیان به گلستان تمدن نوین اسلامی و حکومت موعود وصل شود.
خداوند از مؤمنین خواسته تا عزت و اقتدار خود را در برابر کافران و دشمنان از دست ندهند و اهل کرنش، سازش و ذلت در برابر آن ها نباشند.