هدف از آلترناتیو سازی برای روحانی چیست

هدف از آلترناتیو سازی برای روحانی چیست

دیدگاه اول:می گوید اساسا سرمایه گذاری برروی روحانی اشتباه و دال بر انفعال ما است.این طیف می گویند اصلاح طلبان در این دوره نباید با طناب روحانی وارد چاه شوند و باید خودمان کاندیدای اصیل در انتخابات داشته باشیم وبازی خودمان را انجام دهیم و معتقدند هراس ما از شکست نباید مانع از معرفی کاندیدای اصیل شود
نشریات