قانون موجود درباره بانک داری بدون ربا، فاقد شمولیت و توان پاسخ گویی به نیازهاست
بررسی جریمه ربوی دیرکرد بانک ها در گفتگوی کارشناس اقتصادی با بصیرت:
اگر بخواهیم یک ارزیابی دقیق داشته باشیم از اتفاقاتی که تقریباً در طی 35 سال گذشته نسبت به نظام بانکی صورت گرفته است، مشخصاً ورود یک قانون الگو برای بانکداری بدون ربا در کنار سایر ظرفیت های الگوپذیر در ساحت کشورهای اسلامی، در نوع خودش و به خصوص در برهه تاریخی دهه 60 اثرگذار بوده است، اما این قانون نقاط ضعفی هم دارد که به نظر می رسد لازم است یک بار دیگر آنها را مورد بازنگری مجدد قرار داد.