پرده نگار/مصادیق ناکارآمدی اقتصاد ایران/مهدیار اسماعیلی
دولت آینده باید به مقابله با ساختار پرتوقع،حوصله سر بر، مردم خسته کن، رشوه گیر پرور و فسادزای کنونی برود.تا زمانی که به فکر آبادانی روستاها نباشیم، و توسعه را به سطوح عمیق روستایی نبریم، و تصورمان این باشد که توسعه یعنی بلندتر شدن برج های شهرها، راه به خطا برده ایم.