یادداشت سیاسی
اسلام قلب اروپا و سایر نقاط دنیا را فتح خواهد کرد.

اسلام قلب اروپا و سایر نقاط دنیا را فتح خواهد کرد.

بنابراین، تمام اقدامات استکبار جهانی به دنبال تدوین چهره ی خشن از اسلام واقعی است. حال اگر به مواردی از برنامه ها و سفارشات اسلام به بشریت در زمینه صلح و کرامت انسانی، برای جوانانی غیر مسلمان اروپا و امریکا که برخی با سیاه نمایی، چهره خشنی از اسلام را برای آنها به نمایش می گذارند، معرفی گردد، قطعاً در فکر فرو رفته و سیاه نمایی های واهی مقامات و رسانه های غربی علیه اسلام برملا و چهره زیبا و واقعی اسلام برای جوانان دنیا نمایان می شود
جهاد کبیر؛ تبعیت نکردن از دشمن

جهاد کبیر؛ تبعیت نکردن از دشمن

دشمن امتحان خود را در بدعهدی بارها ثابت کرده، دشمنی که هزینه های هنگفتی جهت براندازی نظام می کند، دشمنی که از نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری می خواهد به استحاله نظام و سپس به براندازی نظام دست بزند.
نشریات