در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 کاندیدایی که با انبوهی از شعارهای گشایش اقتصادی و تدبیر جهت بهبود معیشت مردم در بازه زمانی 100 روزه و چند ماهه امید مردم را برانگیخته بود، رای آورد. مردم امیدوار بودند دولت جدید که نام خود را دولت راستگویان و تدبیر و امید گذارده بود با برنامه های تحولی اش وضعیت نامناسب اقتصادی کشور را سامان بخشد...
در طول تاریخ، اندیشه های ناب الهی که مورد اقبال توده های وسیع مردمی واقع می شدند و ستمگران و جباران از مقابله و حذف آن ناامید می شدند، همواره در معرض آفت تحریف و تفسیر به رای بوده اند.