هدف از آلترناتیو سازی برای روحانی چیست

هدف از آلترناتیو سازی برای روحانی چیست

دیدگاه اول:می گوید اساسا سرمایه گذاری برروی روحانی اشتباه و دال بر انفعال ما است.این طیف می گویند اصلاح طلبان در این دوره نباید با طناب روحانی وارد چاه شوند و باید خودمان کاندیدای اصیل در انتخابات داشته باشیم وبازی خودمان را انجام دهیم و معتقدند هراس ما از شکست نباید مانع از معرفی کاندیدای اصیل شود

سریال تمام نشدنی حقوق بشر

چه ننگی بالاتر از آن برای سازمانی که خود را نماینده ملل معرفی میکند و دبیر کل آن با ذلالت قطع کمکهای برخی کشورها نظیر آمریکا و رژیم سعودی را عاملی می داند که از محکومیت اینگونه رژیم ها در مجامع بین المللی پرهیز شود.
نشریات